Vuxenutbildning

Betänkande 2010/11:UbU9

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 38 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2010 som rör vuxenutbildning. Motionärerna tar bl.a. upp frågor om en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning, ett återinförande av det riktade statsbidraget för vuxenutbildning, fler platser inom vuxenutbildningen, ett tillfälligt kompetensstöd för deltidsstudier, eftergymnasial yrkesutbildning, ett nationellt system för validering, ett samlat betygsdokument för grundläggande högskolebehöriget, en ökad individualisering av svenskundervisning för invandrare (sfi) och sfi-undervisning på modersmålet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden med hänvisning till bl.a. pågående satsningar, aviserat reformarbete, pågående beredningsarbete och tidigare ställningstaganden.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-03-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-18 Trycklov: 2011-03-18 Bordläggning 1: 2011-04-12 Bordläggning 2: 2011-04-13 Behandling: 2011-04-14 Avgörande: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)