Förskolan m.m.

Betänkande 2010/11:UbU6

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande ett fyrtiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden om bl.a. ökad kvalitet i förskolan, sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidragets effekter, undervisning i särskilda ämnen, barnomsorg på obekväm arbetstid, fortbildning för personalen i förskolan samt arbetsmiljölagens tillämpning för barn och elever i förskola och på fritidshem.

Utskottet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras. Utskottet bifaller ett motionsyrkande med denna innebörd och avslår övriga motionsyrkanden. I betänkandet finns reservationer från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet samt ett särskilt yttrande från Socialdemokraterna,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-16 Justering: 2011-02-03 Trycklov: 2011-02-08 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-09 Bordläggning 1: 2011-02-28 Bordläggning 2: 2011-03-01 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-02 Avgörande: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02 Behandling: 2011-03-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (29 anföranden)