Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2010/11:UbU2

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:1 utgiftsområde 15 Studiestöd med förslag till anslag m.m. för budgetåret 2011. Utskottet behandlar även ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2010 som gäller anslagen eller som bedöms ha anslagseffekt budgetåret 2011.

Regeringens budgetförslag innebär att de samlade anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd 2011 uppgår till knappt 23,5 miljarder kronor. Den föreslagna anslagsnivån för 2011 är 634 miljoner kronor lägre än motsvarande nivå 2010.

I propositionen föreslås ändringar i studiestödslagen (1999:1395) som innebär att totalbeloppet i studiemedlet höjs med 498 kr per studiemånad vid heltidsstudier fr.o.m. den 1 juli 2011. Vidare föreslås att den högre bidragsnivån inom studiemedlet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Justering: 2010-12-07 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-09 Trycklov: 2010-12-09 Bordläggning 1: 2010-12-16 Bordläggning 2: 2010-12-17 Behandling: 2010-12-20 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-21 Avgörande: 2010-12-21 Beslut: 2010-12-21

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (23 anföranden)