Forskning och forskarutbildning

Betänkande 2010/11:UbU12

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande närmare fyrtio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010.

Motionsyrkandena avser övergripande frågor om forskning såsom forskningspolitikens inriktning och internationellt forskningssamarbete, fördelning av resurser till forskning, förhållanden inom forskarutbildningen samt ytterligare forskning inom vissa områden.

Utskottet anser att skolforskningen behöver utvecklas. Regeringen bör vidta åtgärder så att de forskningsinstitutioner som bedriver skolforskning får en förstärkt och förtydligad samverkansuppgift för att garantera att nya forskningsresultat verkligen vidareförmedlas till dem som är verksamma i skolan och att kunskaperna omsätts i praktiken. Dessutom bör fler yrkesverksamma lärare ges möjlighet till egen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-10 Justering: 2011-04-07 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-12 Trycklov: 2011-04-12 Bordläggning 1: 2011-04-26 Bordläggning 2: 2011-04-27 Behandling: 2011-04-28 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-04 Avgörande: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (19 anföranden)