Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Betänkande 2010/11:UbU1

Sammanfattning

Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med förslag till anslag m.m. för budgetåret 2011. I betänkandet behandlas också motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionsyrkandena. Utskottets ställningstagande gäller under förutsättning att riksdagen antar regeringens förslag till utgiftsram för 2011 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Propositionen innehåller ett förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. För regeringens lagförslag, se bilaga 4.

Förslaget till ändring innebär även att den nya högskolan Stockholms
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-11 Justering: 2010-12-02 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-08 Trycklov: 2010-12-08 Bordläggning 1: 2010-12-13 Bordläggning 2: 2010-12-14 Behandling: 2010-12-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-16 Avgörande: 2010-12-16 Beslut: 2010-12-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)