Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Betänkande 2010/11:UU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet dels regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner i frågor med anknytning till skrivelsen, dels regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Utskottet anser, mot bakgrund av såväl Politiken för global utveckling (PGU) som den fortsatta utvecklingen inom EU-samarbetet, bl.a. antagandet av ICT-direktivet, att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-12 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-13 Trycklov: 2011-05-13 Bordläggning 1: 2011-05-17 Bordläggning 2: 2011-05-18 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-19 Avgörande: 2011-05-19 Beslut: 2011-05-19 Behandling: 2011-05-19

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)