Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2010/11:UU2

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande budgetpropositionen för 2011 med förslag till anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vilket också innefattar förslag från Riksrevisionens styrelse till riksdagen om Riksrevisionens anslag Internationellt utvecklingssamarbete (prop. 2010/11:1 utg.omr. 7). Ramen för utgiftsområde 7 uppgår till 35,2 miljarder kronor.

De motioner om utvecklingsbiståndet som behandlas i betänkandet avser främjande av internationella biståndsströmmar, avräkningar från biståndsramen och fördelningen på anslag inom utgiftsområde 7. De innefattar också förslag om den närmare inriktningen på biståndsinsatser samt uppföljning och resultatredovisning.

I betänkandet behandlas också regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat – tema
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-12-02 Trycklov: 2010-12-06 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-07 Bordläggning 1: 2010-12-09 Bordläggning 2: 2010-12-10 Behandling: 2010-12-13 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-14 Avgörande: 2010-12-14 Beslut: 2010-12-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (33 anföranden)