Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

Betänkande 2010/11:UU16

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

Utrikesutskottets betänkande

2010/11:UU16

Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

Riksdagen godkänner ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:92.

Stockholm den 19 maj 2011

På utrikesutskottets vägnar

Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Urban Ahlin (S), Walburga Habsburg Douglas (M), Carina Hägg (S), Kent Härstedt (S), Mats Johansson (M), Carin Runeson (S), Fredrik Malm (FP), Olle Thorell (S), Kerstin Lundgren (C), Kenneth G Forslund (S), Christer Winbäck (FP), Bodil Ceballos (MP), Julia Kronlid (SD), Hans Linde (V), Ulrik Nilsson (M) och Robert Halef (KD).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan.

Efter att förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea) inletts i maj 2007 önskade EU uppgradera det tidigare ramavtalet som undertecknades 1996 och trädde i kraft 2001. Det tidigare ramavtalet mellan EU och Sydkorea hade som syfte att bredda och fördjupa handeln och det ekonomiska, tekniska, vetenskapliga och industriella samarbetet.

I maj 2008 bemyndigades Europeiska kommissionen av Europeiska unionens råd att inleda förhandlingar med Republiken Korea om ett förnyat och utvidgat ramavtal. Förhandlingarna avslutades under det svenska EU-ordförandeskapet med en avtalsparafering den 14 oktober 2009. Undertecknandet skedde den 10 maj 2010.

Frihandelsavtalet, som förhandlats parallellt med ramavtalet paraferades den 15 oktober 2009 och godkändes av alla EU:s medlemsländer vid ett utrikesministermöte den 16 september 2010. Genom ram- och frihandelsavtalen etablerar EU ett strategiskt partnerskap med Sydkorea. Ramavtalet är ett blandat avtal, dvs. både EU och medlemsländerna är avtalsparter tillsammans med Sydkorea. Ramavtalet kommer att tillämpas provisoriskt den första dagen efter att parterna anmält till varandra att alla nödvändiga förfaranden avslutats.

Bakgrund

Ramavtalet

Det uppdaterade ramavtalet är avsett att stärka den politiska dialogen och tar som grundval för samarbetet de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen.

Avtalet berör samarbete på ett brett spektrum av områden, såsom miljö och klimat, energi, vetenskap och teknologi, luft- och sjöfart samt kultur och utbildning. Avtalet omfattar även frågor om migration, människosmuggling och penningtvätt, ansträngningar för att bekämpa terrorism och spridning av massförstörelsevapen samt samarbete på det brottsbekämpande området.

Mellan ram- och frihandelsavtalen finns en juridisk länk som innebär att förmånerna i frihandelsavtalet kan sägas upp om någon part bryter mot de essentiella elementen i ramavtalet, dvs. de som handlar om mänskliga rättigheter och icke-spridning.

Utvecklingen i Republiken Korea

Sydkorea har på endast ett par decennier utvecklats till en stark ekonomi – den femtonde största i världen – med ett betydande välstånd och en fullödig demokrati med direktval såväl till presidentposten som till parlamentet. Invånarantalet är 49 miljoner och ytan motsvarar en femtedel av Sveriges. Levnadsstandarden i landet är god. År 2010 kom Sydkorea på tolfte plats i FN:s index för mänsklig utveckling (HDI). Sydkorea är världens tionde största exportland. Landet har det senaste året uppvisat den starkaste ekonomiska återhämtningen bland OECD-länderna och blev det första OECD-land som åter nådde en positiv årlig tillväxt efter det att finanskrisen bröt ut. Under 2010 växte ekonomin med 6,1 %.

Den nuvarande presidenten, Lee Myung-bak, som tillträdde 2008 har infört en mer kritisk Nordkoreapolitik med tydligare krav på att Nordkorea avbryter kärnvapenutvecklingen för fortsatt engagemang från Sydkorea. Nordkoreas negativa respons har lett till att spänningen höjts på Koreahalvön. I mars 2010 sänktes en sydkoreansk korvett, Cheonan. Händelsen fördömdes i FN:s säkerhetsråd och fick Sydkorea att ytterligare skära ned sitt ekonomiska utbyte med Nordkorea. I november 2010 besköts ön Yeonpyeong av nordkoreanskt artilleri under en sydkoreansk militärövning med fyra sydkoreanska dödsoffer som följd.

I fråga om utrikespolitiken har Sydkorea ambitionen att verka mer aktivt på den globala arenan. Alliansen med USA lyfts fram av president Lee som fundamental för Sydkorea, men också relationerna till Japan har uppgraderats till ett ”moget, framtidsorienterat partnerskap”. Med Kina och Ryssland har Sydkorea etablerat ”strategiska partnerskapssamarbeten”. På senare år har Sydkorea ökat sitt deltagande i internationella fredsbevarande aktiviteter. Landet deltar även aktivt i ansträngningarna att möta andra slag av hot runt om i världen, såsom piratverksamhet, samt att bistå vid naturkatastrofer. I december 2009 blev Sydkorea medlem i OECD/Dac.

Sverige och Republiken Korea

De politiska förbindelserna mellan Sverige och Sydkorea är goda och långvariga. Sverige deltog med ett fältsjukhus under Koreakriget och har sedan 1953 deltagit i de neutrala staternas övervakningskommission (NNSC) för sydsidan, ett åtagande som baseras på stilleståndsavtalet och fortfarande är aktivt.

Sydkorea är en betydelsefull exportmarknad för svenska företag. Landet har under senare år pendlat mellan 19:e och 29:e plats bland våra viktigaste marknader och motsvarande plats bland våra leverantörsländer. Den svenska exporten domineras av maskiner och transportutrustning, industriell utrustning, järn och stål, papper och papp, elektriska maskiner och apparater, verktyg och telefonutrustning. Drygt ett 70-tal svenska företag har etablerat sig i Sydkorea med representationskontor eller hel- eller delägda dotterföretag och med varierande grad av lokal tillverkning eller licensavtal.

Importen från Sydkorea består främst av elektronikkomponenter, hemelektronik, elektriska apparater, personbilar, metallvaror och sportutrustning. Svenska redare har sedan länge köpt fartyg från de koreanska varven. Den svenska exporten till Sydkorea uppgick 2010 till 8,3 miljarder kronor och importen till 15,4 miljarder kronor.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i proposition 2010/11:92 att riksdagen godkänner ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea (Sydkorea), å andra sidan. I propositionen redogör regeringen bl.a. för utvecklingen i Republiken Korea, Sveriges kontakter med Republiken Korea, ramavtalets innehåll och skälen för regeringens förslag.

Avtalet i svensk lydelse finns som bilaga till propositionen.

Utskottets överväganden

Utskottet konstaterar att ramavtalet bl.a. innefattar en regelbunden politisk dialog grundad på gemensamma värderingar – respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen – vars syfte är att främja fredliga lösningar på såväl internationella som regionala konflikter, stärka FN och andra internationella organisationer och intensifiera överläggningar om internationell säkerhet. Utskottet välkomnar att en särskild betoning läggs på gemensam bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och av bärare av sådana vapen. Utskottet konstaterar vidare att ramavtalet omfattar samarbete på områdena ekonomisk utveckling, hållbar utveckling, kultur och utbildning, rättvisa, frihet och säkerhet m.fl.

Utskottet delar regeringens bedömning att Republiken Korea (Sydkorea) är ett viktigt land för Sverige och att ramavtalet kommer att underlätta samarbetet och utbytet mellan Sverige och Republiken Korea, såväl bilateralt som i olika sammanhang inom EU:s ramverk.

Med vad som ovan anförts tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan:

Riksdagen godkänner ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (avsnitt 7).

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-10 Justering: 2011-05-19 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-25 Trycklov: 2011-05-25 Bordläggning 1: 2011-06-07 Bordläggning 2: 2011-06-08 Behandling: 2011-06-09 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-15 Avgörande: 2011-06-15 Beslut: 2011-06-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)