ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

Betänkande 2010/11:TU9

2010/11:TU9 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

Trafikutskottets betänkande

2010/11:TU9

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse med redogörelse för den konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg som antogs av Internationella arbetskonferensen 2007.

Utskottet noterar att en konvention föreligger för ratifikation och att regeringen i en skrivelse redogör för detta och för innehållet. Utskottet ser med tillfredsställelse på att regeringen den 13 januari 2011 beslutade om direktiv till en utredning för att bringa klarhet i de frågor som bedömts utgöra hinder för en ratifikation från svensk sida.

Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg

Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg till handlingarna.

Stockholm den 20 januari 2011

På trafikutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (S), Eliza Roszkowska Öberg (M), Pia Nilsson (S), Malin Löfsjögård (M), Lars Mejern Larsson (S), Sten Bergheden (M), Lars Tysklind (FP), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), Edward Riedl (M), Stina Bergström (MP), Annelie Enochson (KD), Tony Wiklander (SD), Lotta Finstorp (M), Leif Jakobsson (S) och Jonas Sjöstedt (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Genom sin anslutning år 1920 till Nationernas förbund inträdde Sverige som medlem av den internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling – Internationella arbetskonferensen – antog vid sin 91:a session den 3–19 juni 2003 en konvention (nr 185) om identitetshandlingar för sjömän.

Enligt ILO:s stadga artikel 19 ska varje medlemsstat inom 18 månader efter en sessions avslutande förelägga statens lagstiftande församling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder.

Genom skrivelse 2010/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg lämnar regeringen en redovisning av konventionen. I skrivelsen anmäls att konventionen har remitterats till ILO-kommittén, som i sin tur begärt in yttranden från berörda myndigheter och organisationer.

Skrivelsen har inte lett till några följdmotioner.

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg som antogs av Internationella arbetskonferensen 2007, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Konventionen

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Den nu aktuella konventionen reglerar arbete ombord på fiskefartyg. Syftet är att säkerställa att fiskare har goda arbetsförhållanden ombord på fiskefartygen med hänsyn till minimikrav på arbete ombord, arbetsförhållanden, bostäder och livsmedel, arbetsmiljö och hälsoskydd samt sjukvård och social trygghet.

ILO-kommittén

ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.

ILO-kommittén anförde, efter att ha remitterat konventionen till berörda myndigheter, i ett yttrande den 21 oktober 2009 att den i nuläget inte kan tillstyrka att Sverige ratificerar konventionen. Skälet är det stora antal ratifikationshinder som remissinstanserna pekat på. Arbetstagarledamöterna i ILO-kommittén har reserverat sig mot beslutet och föreslagit att en utredare ska se över de konstaterade ratifikationshindren.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd beslutade den 7 juni 2010 att bemyndiga EU:s medlemsstater att ratificera konventionen. I samma beslut uppmanas medlemsstaterna att vidta mått och steg för att, helst före den 31 december 2012, ratificera konventionen.

Skrivelsen

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg som antogs av Internationella arbetskonferensen 2007 i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

Regeringen överväger för närvarande möjligheten att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de författningsändringar som behövs för att Sverige ska kunna ratificera konventionen.

För att uppfylla förpliktelserna enligt ILO:s stadga informeras riksdagen genom skrivelsen om ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att en konvention nu föreligger för ratifikation och att regeringen i en skrivelse redogör för detta och för innehållet.

Enligt vad utskottet har inhämtat från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) är de hinder för ratifikation som uppmärksammats både mer betydande och mer bagatellartade. Det största hindret anges vara att fiskare till stor del betraktas som egenföretagare och inte som arbetstagare, vilket ger upphov till svårigheter av olika slag.

Utskottet ser med tillfredsställelse på att regeringen den 13 januari 2011 beslutade om direktiv till en utredning för att bringa klarhet i de frågor som bedömts utgöra hinder för en ratifikation från svensk sida.

Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2010/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-14 Justering: 2011-01-20 Trycklov till Gotab och webb: 2011-01-24 Trycklov: 2011-01-24 Bordläggning 1: 2011-01-28 Bordläggning 2: 2011-02-01 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-02-02 Avgörande: 2011-02-02 Beslut: 2011-02-02 Behandling: 2011-02-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)