Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Betänkande 2010/11:SoU3

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas även 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i propositionen och tillstyrker att den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som regeringen föreslår ersätter den av riksdagen godkända strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige som gällt sedan 1999.

Förslaget till strategi utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av konventionen om barnets rättigheter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-09 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-18 Trycklov: 2010-11-18 Justering: 2010-11-18 Bordläggning 1: 2010-11-29 Bordläggning 2: 2010-11-30 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-01 Avgörande: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01 Behandling: 2010-12-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (37 anföranden)