Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Betänkande 2010/11:SoU12

2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Socialutskottets betänkande

2010/11:SoU12

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i fråga om ansvarig kommun i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förslagen syftar till att förtydliga kommunernas ansvar och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Utskottet välkomnar propositionen och ställer sig bakom de föreslagna lagändringarna.

Utskottet föreslår två redaktionella rättelser när det gäller regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

I betänkandet behandlas också fyra motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Dessa är tillgodosedda med propositionens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

3. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

4. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., med de ändringarna i 3 § att ordet "i" infogas omedelbart efter ordet "avses" dels i andra stycket första meningen, dels i tredje stycket andra meningen,

5. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

6. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:49 och avslår motionerna

2010/11:So270 av Liselott Hagberg och Jan Ertsborn (båda FP),

2010/11:So330 av Eva Bengtson Skogsberg (M),

2010/11:So358 av Jan-Olof Larsson och Hans Hoff (båda S) och

2010/11:So553 av Andreas Carlson (KD).

Stockholm den 15 mars 2011

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (C), Lena Hallengren (S), Mats Gerdau (M), Jan R Andersson (M), Margareta B Kjellin (M), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Barbro Westerholm (FP), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Anders W Jonsson (C), Agneta Luttropp (MP), Eva Olofsson (V), Carina Moberg (S), Shadiye Heydari (S) och Roland Utbult (KD).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas fyra motioner från den allmänna motionstiden 2010, se bilaga 1.

En skrivelse om ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun inkom till utskottet den 28 februari 2011. Skrivelsen anmäldes vid utskottets sammanträde den 1 mars 2011.

Utskottet tar i ärendet initiativ till två redaktionella rättelser när det gäller regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Anledningen till initiativet är att ordet ”i” saknas på två ställen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar i fråga om ansvarig kommun i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Förslagen syftar till att förtydliga kommunernas ansvar och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet. Samtliga regler om ansvarsfördelning mellan kommuner när det gäller stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen samlas i ett nytt kapitel.

Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen kvarstår. Om det står klart att en annan kommun enligt de nya reglerna ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för en enskild, ska dock vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta situationer.

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, föreslås det att bosättningskommunen ska ansvara för stöd- och hjälpinsatser. Detta ska även gälla om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun än den egna oavsett om det är under en längre eller kortare tid, t.ex. under en semester eller studieperiod. Det kan också avse personer som utsätts för våld eller andra övergrepp och som måste vistas i en annan kommun än bosättningskommunen. Med bosättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller en annan kommun om den enskilde har starkast anknytning till den kommunen.

Regeringen föreslår också att det i socialtjänstlagen och LSS ska införas en skyldighet för vistelsekommunen att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. Det ska gälla när äldre personer, personer med en funktionsnedsättning eller allvarligt sjuka har behov av insatser för att kunna vistas en kortare tid i en annan kommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för sådan verkställighet enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

Både i socialtjänstlagen och LSS föreslås att en kommun ska ha ett sammanhållet ansvar för en person som genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en annan kommun. En kommun som beslutat om en sådan insats i en annan kommun behåller ansvaret för insatser enligt såväl socialtjänstlagen som LSS, oavsett vilken lag som legat till grund för beslutet.

En kommun som beslutat om boende i en annan kommun, t.ex. i ett tillfälligt härbärge, behåller ansvaret för stöd- och hjälpinsatser om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Detta gäller framför allt hemlösa.

I propositionen föreslår regeringen ett skriftligt förfarande vid begäran om överflyttning av ärenden och tidsgränser för avgörande av sådana frågor. En möjlighet att i förväg ansöka om insatser i en annan kommun föreslås för personer som på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun.

I LSS föreslår regeringen att det införs ett undantag från bosättningskommunens ansvar när en kommun verkställer en boendeinsats i annan kommun. För att verkställa ett beslut i en annan kommun krävs särskilda skäl, och den kommun som beslutat om boendet behåller ansvaret både för boendeinsatsen och för andra insatser som personen kan behöva enligt LSS. Vidare föreslår regeringen en utvidgning av möjligheten att ansöka om förhandsbesked enligt LSS. Även en person som redan bor i en kommun ska kunna ansöka om förhandsbesked om en annan kommun har ansvar för personens insatser enligt LSS.

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att följa upp och utvärdera utvecklingen och konsekvenserna av regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Utskottets överväganden

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., dock med två redaktionella rättelser, lag om ändring i socialförsäkringsbalken samt lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800). Riksdagen avslår motioner om ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Propositionen

Regler om ansvar enligt socialtjänstlagen

Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar kvarstår men begränsas

Regeringen anser att grundprincipen även i fortsättningen bör vara att den kommun där den enskilde vistas har det yttersta ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp. Regeringen föreslår att det ska framgå av lagen att en annan kommun än vistelsekommunen kan ha ansvar för stöd och hjälp. Om det står klart att en annan kommun har ansvaret, ska vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta situationer.

För den enskilde personen är det viktigt att det finns en tydlig reglering av ansvarsfördelningen mellan kommunerna så att det inte uppstår konflikter mellan kommunerna som förtar den enskildes rätt till stöd och hjälp.

Det är av grundläggande betydelse att den enskilde alltid ska garanteras omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon befinner sig när hjälpen behövs.

Bosättningskommunens ansvar

En och samma kommun bör så långt möjligt ha det samlade ansvaret för den hjälp och det stöd som den enskilde är i behov av. Regeringen föreslår att om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ska bosättningskommunen ansvara för det stöd och den hjälp enligt socialtjänstlagen som den enskilde behöver. Förslaget innebär ett klargörande av att vistelsekommunen alltid ansvarar för stöd och hjälp till den enskilde så länge inte bosättningskommunen är klarlagd.

Bosättningskommun ska vara den kommun som den enskilde har starkast anknytning till. Om en enskild har ett stadigvarande boende kan man utgå ifrån att han eller hon har starkast anknytning till den kommunen och att detta är den kommun där den enskilde är folkbokförd.

Om den enskilde saknar en stadigvarande bostad ska den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning vara bosättningskommun. En kommun som beslutat om att placera en hemlös person i en tillfällig boendeform ska behålla ansvaret för de stöd- och hjälpinsatser som han eller hon kan behöva.

Ansvar hos en kommun som beslutat om boende i en annan kommun

Regeringen föreslår att placeringskommunens ansvar för insatser inte ska vara begränsat utan ska omfatta alla stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen.

Regeringen föreslår även att en kommun ska behålla ansvaret för stöd- och hjälpinsatser om en enskild till följd av ett beslut vistas i en annan kommun i ett annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Det avser framför allt olika grupper av personer som är hemlösa.

Folkbokföringskommunens ansvar vid vistelse på kriminalvårdsanstalt eller på sjukhus

Regeringen föreslår att den kommun där den enskilde är folkbokförd ska ansvara för samtliga stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen under kriminalvård i anstalt och vård på sjukhus samt inför avslutningen av sådan vård.

Skyldighet för vistelsekommunen att i vissa fall bistå bosättningskommunen

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen enligt socialtjänstlagen

Regeringen föreslår att vistelsekommunen i vissa fall ska vara skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställa beslut. Det ska inte gälla vid alla vistelser utan endast när en person till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen.

Den enskilde kan behöva helt eller delvis andra insatser i t.ex. sin sommarstuga än i sitt ordinarie boende. Insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras. Vistelsekommunen kan då behöva bistå genom att t.ex. besöka det ställe som den enskilde kommer att vistas på.

Ersättning mellan kommuner

Regeringen föreslår att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med enligt socialtjänstlagen när en person till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av insatser för att kunna genomföra en kortare tids vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen. Ersättningen för verkställighet ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

Det framstår enligt propositionen som mest rimligt att den kommun som fattar beslutet och ansvarar för kostnaderna enligt socialtjänstlagen också har kontroll över de ekonomiska konsekvenser som ett genomförande har. I de flesta fall bör den enskilde kunna ta med sig sitt beslut och den kostnad som det innebär för t.ex. hemtjänsten i bosättningskommunen till vistelsekommunen.

Huvudregel för och undantag från ansvar enligt LSS

Vistelsekommunen ansvarar för akuta stöd- och serviceinsatser

Det kan enligt regeringen inte anses vara befogat att ha olika regler i socialtjänstlagen och LSS när en person tillfälligt vistas i en annan kommun. Motsvarande regler som föreslås vid vistelse i en annan kommun enligt socialtjänstlagen bör därför även införas i LSS.

Regeringen föreslår att det i LSS inte ska finnas undantag från bosättningskommunens ansvar vid en enskilds tillfälliga vistelse i en annan kommun. Vistelsekommunen ska endast ansvara i akuta situationer.

Vistelsekommunen ska i vissa fall vara skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning samt verkställa beslut. Det ska gälla när en person som tillhör personkretsen i LSS har behov av insatser för att kunna genomföra en kortare tids vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen.

Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen för verkställighet ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

En kommun som beslutat om boende i en annan kommun enligt LSS behåller ansvaret

Regeringen anser att det är befogat att en kommuns ansvar är detsamma oavsett om beslutet verkställs inom kommunens gränser eller utanför. Regeringen föreslår att det införs undantag i LSS när det gäller en kommuns ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen. Om en kommun har verkställt ett beslut om boende enligt LSS eller enligt socialtjänstlagen i en annan kommun, behåller den kommun som beslutat om boendet ansvaret för LSS-insatser, vilket inkluderar även insatser som aktualiseras i den nya bosättningskommunen. Ett beslut om boende i en annan kommun får, liksom nu, bara fattas om det finns särskilda skäl.

Ansvaret upphör när en annan kommun påbörjar verkställighet av insatser efter förhandsbesked.

Det är den kommun som ansvarar för en persons insatser enligt LSS som ska ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna och som kan höras i ärenden hos Försäkringskassan.

Överflyttning av ärenden enligt socialtjänstlagen

Regeringen föreslår att en kommun som anser att ett ärende ska flyttas till en annan kommun ska begära detta skriftligen. Den andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning. Om inställningen inte anges inom en månad, ska kommunen kunna ansöka om överflyttning av ärendet hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom tre månader från det att ansökan kom in. Om det finns särskilda skäl får beslutet fattas senare.

Rätt att ansöka om insatser i en annan kommun

Regeringen föreslår att en person som önskar flytta till en annan kommun får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i kommunen och hänsyn ska inte tas till att sökandens behov är tillgodosedda i bosättningskommunen. Bosättningskommunen är skyldig att bistå i utredningen. Beslutet ska kunna överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol.

Regeringen föreslår att förhandsbesked ska kunna meddelas enligt LSS på ansökan av en person som redan är bosatt i en kommun under förutsättning att en annan kommun har ansvaret för LSS-insatserna. När kommunen efter förhandsbesked börjar verkställa insatser upphör ansvaret för den andra kommunen.

Sammanhållet ansvar för bistånd enligt socialtjänstlagen och LSS-insatser

Regeringen föreslår att en kommun ska ha ansvaret för insatser enligt LSS gentemot en person som efter beslut av kommunen kommer att vara bosatt i en annan kommun i ett familjehem, i ett hem för vård eller boende, i ett boende för service och omvårdnad för äldre människor eller i en bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Motsvarande ansvar gäller för insatser enligt socialtjänstlagen när en kommun har ansvaret för insatser enligt LSS i en annan kommun än den egna.

Motioner från allmänna motionstiden 2010

I motion So358 av Jan-Olof Larsson och Hans Hoff (båda S) begärs ett tillkännagivande om en ändring av socialtjänstlagen som möjliggör för kommuner som utför hemtjänst för personer som är hemmahörande i en annan kommun att få ersättning från hemkommunen. Ett liknande yrkande finns i motion So330 av Eva Bengtson Skogsberg (M).

I motion So270 av Liselott Hagberg och Jan Ertsborn (båda FP) begärs ett tillkännagivande om ett förtydligande av kommunens ansvar för en person som beviljats boende enligt LSS. Motionärerna anför att det bör förtydligas i LSS att den placerande kommunen ska bära kostnadsansvaret för LSS-insatser för personer som beviljats boendeinsatser i en annan kommun till dess att vårdbehovet upphör.

I motion So553 av Andreas Carlson (KD) begärs ett tillkännagivande om behovet av en smidigare lösning mellan hemkommunen och vistelsekommunen för att få ledsagning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar propositionen. Oklarheter om ansvarig kommun har bl.a. lett till att människor som ofta flyttar eller vistas i olika kommuner hänvisas runt och inte får den hjälp som de behöver. Utskottet delar därför bedömningen att kommunernas ansvar behöver förtydligas.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i fråga om ansvarig kommun i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt utskottets mening kommer detta att skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet. Utskottet ställer sig därför bakom de föreslagna lagändringarna, dock med två redaktionella rättelser.

Motionerna So270 (FP), So330 (M), So358 (S) och So553 (KD) får genom det anförda anses vara tillgodosedda.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

2.    lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

3.    lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

4.    lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

5.    lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

6.    lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2010

2010/11:So270 av Liselott Hagberg och Jan Ertsborn (båda FP):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga kommunens ansvar för en person som beviljats boende enligt LSS.

2010/11:So330 av Eva Bengtson Skogsberg (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vistelsebegreppet ska förändras så att ersättning utgår till även de kommuner som har kostnader för stöd och service i samband med tillfällig vistelse i kommunen.

2010/11:So358 av Jan-Olof Larsson och Hans Hoff (båda S):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring av socialtjänstlagen som möjliggör för kommuner som utför hemtjänst för personer som är hemmahörande i annan kommun att få ersättning från hemkommunen.

2010/11:So553 av Andreas Carlson (KD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en smidigare lösning mellan hemkommun och vistelsekommun för att få ledsagning.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-01 Justering: 2011-03-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-17 Trycklov: 2011-03-17 Bordläggning 1: 2011-03-28 Bordläggning 2: 2011-03-29 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-30 Avgörande: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30 Behandling: 2011-03-30

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (5 anföranden)