Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Betänkande 2010/11:SoU1

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens förslag till anslag för 2011 i fråga om utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (prop. 2010/11:1) och ca 105 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010, däribland alternativa budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna.

Riksdagen fastställde den 8 december 2010 utgiftsramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2011 till 60 066 950 000 kr (bet. 2010/11:FiU1, rskr. 2010/11:63).

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisningar och begärda bemyndiganden.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet om anslagen. I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-14 Trycklov: 2010-12-14 Justering: 2010-12-14 Bordläggning 1: 2010-12-16 Behandling: 2010-12-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-20 Avgörande: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (38 anföranden)