Kontroll av postförsändelser

Betänkande 2010/11:SkU6

2010/11:SkU6 Kontroll av postförsändelser

Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU6

Kontroll av postförsändelser

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser. Skrivelsen innehåller en redogörelse för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2009.

Utskottet föreslår att regeringens skrivelse läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Kontroll av postförsändelser

Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:8 till handlingarna.

Stockholm den 25 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Den 1 juli 1998 trädde lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, i kraft. Enligt LPK får Tullverket undersöka postförsändelser från andra EU-länder för att kontrollera om försändelserna innehåller alkohol- eller tobaksvaror. I det lagstiftningsärende som låg till grund för LPK uttalade skatteutskottet, för att ännu mer skapa insyn i och möjlighet till uppföljning och utvärdering av kontrollverksamheten, att regeringen årligen bör informera riksdagen om hur många försändelser som granskats och öppnats och med vilket resultat (bet. 1997/98:SkU28 s. 44).

Regeringen har tidigare lämnat redogörelser till riksdagen för hur reglerna om kontroll av postförsändelser har tillämpats under 1998–2008 (skr. 1999/2000:19, skr. 2000/01:37, skr. 2001/02:16, skr. 2002/03:13, skr. 2003/04:6, skr. 2004/05:6, skr. 2005/06:8, skr. 2006/07:8, skr. 2007/08:30, skr. 2008/09:8 och skr. 2009/10:8). Regeringen lämnar nu en redogörelse för 2009. Redogörelsen bygger i huvudsak på uppgifter som Tullverket har lämnat i en skrivelse till regeringen daterad den 20 april 2010 (dnr Fi2010/2336).

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i LPK har tillämpats under 2009.

Utskottets överväganden

Kontroll av postförsändelser

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser till handlingarna.

Skrivelsen

Tullverket använder röntgenutrustning vid punktskattekontroll av postförsändelser. På så sätt säkerställs enligt Tullverket att endast försändelser som misstänks innehålla alkohol och cigaretter öppnas.

Under 2009 öppnades 151 av de postförsändelser som röntgades. Samtliga försändelser innehöll cigaretter och totalt omhändertogs 166 860 cigaretter. Enligt Tullverket innehöll de öppnade försändelserna inte några brevhemligheter.

Av de 151 ärenden som uppkom med anledning av öppnandet av postförsändelser har de skattskyldiga avsändarna debiterats 204 426 kr i skatt i 149 ärenden. Skatten har inte betalats av avsändarna, utan mottagarna av postförsändelserna har i stället erbjudits att lösa ut försändelserna med belopp motsvarande den skatt som respektive avsändare skulle ha betalat. Genom detta förfarande betalade 110 mottagare avgifter till ett belopp av 150 610 kr. I övriga 39 ärenden där mottagarna har valt att inte lösa ut försändelserna kommer cigaretterna att begäras förverkade. Sammanlagt kommer därmed 43 400 cigaretter att förverkas.

De resterande två ärenden av de 151 som uppkom under 2009 avser 20 000 cigaretter där det vid kontrolltillfället uppkom misstanke om smugglingsbrott. Dessa cigaretter togs i beslag och är föremål för förundersökning.

Av nedanstående tabell framgår antal öppnade paket per år och vad som omhändertagits. Siffrorna har i vissa fall avrundats till heltal. Tobaks- eller alkoholvaror har påträffats i samtliga öppnade paket utom i ett som öppnades 2001 och i det som öppnades 2008.

Försändelser som kontrollerats 1998–2009

År

Öppnade,

antal

Cigaretter,

stycken

Tobak,

kg

Sprit,

liter

Vin,

liter

Öl,

liter

1998

1 720

824 049

88

1999

254

41 000

13

353

250

827

2000

36

13 600

14

70

2001

8

4 800

12

2002

23

17

2003

41

800

437

12

2004

3

18

2005

2006

2007

296

1 198 140

-

847

741

623

2008

1

2009

151

166 860

Källa: Skr. 2010/11:8.

Regeringens slutsatser

Redan under andra halvåret 1998 minskade antalet kontrollerade postförsändelser som innehöll cigaretter kraftigt, och denna minskning fortsatte under några år. Under 2007 resulterade kontrollerna i att cigaretter och alkohol påträffades i större antal respektive volym än under något tidigare enskilt år. Tullverket, tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, medverkade dock till att en av de största avsändarna fick lägga ned sin verksamhet under 2007, vilket resulterade i att postförsändelser innehållande alkohol- och tobaksvaror minskade drastiskt under 2008. Under 2009 har dock införseln av punktskattepliktiga tobaksvaror (cigaretter) ökat.

Kontrollerna av postförsändelser har inte spelat ut sin roll. I stället är kontrollerna fortfarande ett viktigt instrument för att säkerställa att svensk punktskatt tas ut vid postorderförsäljning eller liknande försäljning till svenska konsumenter. Dessutom innebär den höga träffprocenten i kontrollverksamheten att knappast några försändelser hindras i onödan. Risken för att försändelser som inte innehåller alkohol eller tobaksvaror öppnas är med andra ord mycket liten. Det är vidare inte sannolikt att det finns någon annan kontrollmetod som skulle vara lika effektiv.

Utskottets ställningstagande

Regeringens redogörelse föranleder ingen särskild kommentar från utskottets sida. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser.

Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2010-11-25 Under beredning: 2010-11-25 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-26 Trycklov: 2010-11-26 Bordläggning 1: 2010-12-13 Bordläggning 2: 2010-12-14 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-15 Avgörande: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15 Behandling: 2010-12-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)