Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2010/11:SkU1

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om anslag för 2011 under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (prop. 2010/11:1 utgiftsområde 3).

Utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och utskottets ledamot från Sverigedemokraterna redovisar sina förslag om högre anslag i två särskilda yttranden.

Utskottet avstyrker vidare motioner som gäller Tullverkets resursanvändning och verksamhet. I denna del har utskottets ledamöter från Socialdemokraterna lämnat en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt regeringens förslag i bilaga 2. Därmed
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-25 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-02 Trycklov: 2010-12-02 Justering: 2010-12-02 Bordläggning 1: 2010-12-07 Bordläggning 2: 2010-12-08 Behandling: 2010-12-09 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-14 Avgörande: 2010-12-14 Beslut: 2010-12-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (15 anföranden)