Utgiftsområde 8 Migration

Betänkande 2010/11:SfU2

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens förslag till anslag m.m. för 2011 i fråga om utgiftsområde 8 Migration (prop. 2010/11:1) och motioner främst från den allmänna motionstiden 2010.

Regeringen föreslår att riksdagen ska besluta om fördelning av medel på de olika anslagen, sammanlagt 7 157,3 miljoner kronor.

I motionerna tas det bl.a. upp frågor som rör Migrationsverkets resurser liksom frågor om utbildning och kompetensutveckling av myndighetens personal, om landinformationssystemet Lifos samt om höjd dagersättning och en översyn av regelrna om eget boende. Även frågan om skola och hälso- och sjukvård för asylsökande, personer som håller sig gömda och s.k. papperslösa tas upp i några motioner liksom det lämpliga i att Migrationsverket utser offentliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-11-30 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-02 Trycklov: 2010-12-02 Bordläggning 1: 2010-12-07 Bordläggning 2: 2010-12-08 Behandling: 2010-12-09 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-14 Avgörande: 2010-12-14 Beslut: 2010-12-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)