Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Betänkande 2010/11:SfU1

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens förslag till anslag m.m. under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Utskottet behandlar även ett stort antal motioner inom socialförsäkringsområdet. Motionerna gäller anslagen eller anslutande frågor men även allmänna principer för socialförsäkringarna.

Vidare behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse om sjukskrivningsprocessen (2010/11:RRS3) och två motioner som har föranletts av redogörelsen.

När det gäller utgiftsområde 10 föreslår regeringen att sjukpenning ska kunna lämnas till en arbetslös under de första 14 dagarna i en sjukperiod, om det skulle framstå som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-12-02 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-09 Trycklov: 2010-12-09 Bordläggning 1: 2010-12-14 Bordläggning 2: 2010-12-15 Behandling: 2010-12-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-20 Avgörande: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)