Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

Betänkande 2010/11:NU9

2010/11:NU9 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

Näringsutskottets betänkande

2010/11:NU9

Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:33 om återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv. Regeringens förslag innebär att en ny s.k. avtalslicensbestämmelse införs i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som ska underlätta för radio- och tv-företag att kunna återanvända upphovsrättsligt skyddat material som ingår i företagens produktioner. Regeringen föreslår även att lagen om medling i vissa upphovsrättstvister ska göras tillämplig på den nya avtalslicensbestämmelsen. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

b) lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:33 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 9 december 2010

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Jessica Polfjärd (M), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Erik A Eriksson (C), Karin Åström (S), Jonas Jacobsson (M), Lars Isovaara (SD), Kent Persson (V), Ingemar Nilsson (S) och Lise Nordin (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas proposition 2010/11:33 om återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Kulturutskottet har genom ett protokollsutdrag framfört att utskottet ser positivt på propositionen och att de framlagda förslagen, utifrån kulturutskottets utgångspunkt, är väl avvägda.

Bakgrund

I lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, upphovsrättslagen, finns i 3 a kap. bestämmelser om de olika situationer då man med stöd av en s.k. avtalslicens kan få rätt att utnyttja verk. Bestämmelserna innebär att man kan träffa avtal om användning av verk med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området och därigenom få rätt att använda också verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen. På så sätt underlättas möjligheterna att få till stånd avtal om användning, t.ex. när det är svårt att hitta samtliga rättighetshavare. Det finns i Sverige inte några särskilda upphovsrättsliga regler för radio- och tv-företagens återanvändning av material.

Inom Justitiedepartementet utarbetades under 2008 en departementspromemoria med förslag till en ny avtalslicensbestämmelse för återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och tv-företagens programarkiv (Ds 2008:15). Promemorians lagförslag har remissbehandlats.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det förs in en ny avtalslicensbestämmelse i upphovsrättslagen. Syftet med bestämmelsen är att förenkla möjligheterna till rättighetsklarering för återanvändning av radio- och tv-företagens produktioner. Genom den nya bestämmelsen ges möjlighet att ingå ett kollektivt avtal om användning av verk mellan å ena sidan en organisation som företräder ett flertal svenska rättighetshavare på området och å andra sidan ett radio- eller tv-företag. Avtalet binder även rättighetshavare utanför den avtalsslutande organisationen och ger därmed rätt att använda verk av sådana upphovsmän. Bestämmelsen gör det alltså lättare att träffa ett heltäckande avtal om återutnyttjande av materialet i radio- och tv-företagens arkiv.

Förslaget omfattar offentliggjorda verk som ingår i egenproducerade produktioner eller produktioner som företagen beställt. Verken ska dessutom ha sänts ut före den 1 juli 2005.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över lagförslagen. Lagrådet har inget att invända mot förslagen.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om ändringar i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och i lagen om medling i vissa upphovsrättstvister.

Propositionen

En ny avtalslicensbestämmelse

Enligt regeringens förslag ska en ny avtalslicensbestämmelse införas i upphovsrättslagen. Bestämmelsen ska ge radio- och tv-företag rätt att, om avtalslicens finns, återanvända verk.

Många av radio- och tv-företagens produktioner ligger långt tillbaka i tiden, och det kan vara svårt att identifiera samtliga rättighetshavare för att klarera rättigheterna. Det finns ofta ett stort antal rättigheter till ett och samma program och därmed många rättighetshavare som måste spåras för att ge tillstånd till en återanvändning. Vidare fanns det när produktionerna kom till inte någon möjlighet att förutse de olika typer av utnyttjanden som nu är möjliga, t.ex. tillgängliggörande över Internet. De äldre avtal som företagen har träffat med rättighetshavare om återutnyttjande av materialet reglerar inte dessa nya former av utnyttjanden.

En ny avtalslicensbestämmelse skulle ge radio- och tv-företagen bättre möjligheter att kunna återutnyttja material när det är svårt eller omöjligt att träffa individuella avtal med rättighetshavarna, exempelvis vid nyttjanden av ”föräldralösa” verk.

Avtalslicensbestämmelsen ska ge rätt att överföra verken till allmänheten. Med överföring till allmänheten avses alla fall då ett verk görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Denna kategori omfattar samtliga distansöverföringar av verk, såväl olika former av utsändningar som tillgängliggöranden på begäran. Bestämmelsen ska dessutom ge rätt att framställa sådana exemplar som är praktiskt nödvändiga för att överföringen ska kunna ske.

Bestämmelsen ska gälla för alla typer av offentliggjorda verk som ingår i sändarföretagets egna produktioner samt för produktioner som har beställts av sändarföretaget, och som har sänts ut i radio eller tv före den 1 juli 2005. Med att ett verk har offentliggjorts menas att verket har gjorts tillgängligt för allmänheten med upphovsmannens tillstånd.

Upphovsmannen ska ha rätt att meddela förbud mot förfogande av verket med stöd av avtalslicensbestämmelsen. Detta ska ske hos någon av de avtalsslutande parterna. Avtalslicensbestämmelsen ska inte heller tillämpas om det av andra skäl finns anledning att anta att upphovsmannen motsätter sig utnyttjandet.

Upphovsmän som inte företräds av organisationen ska ha rätt till samma ersättning och förmåner som de som representeras av organisationen har. Dessutom ska de ha en rätt att begära individuell ersättning av organisationen inom tre år från det år då verket utnyttjades.

Avtalslicensbestämmelsen ska inte bara gälla rättigheter som tillkommer upphovsmän utan också omfatta sådana rättigheter som tillkommer innehavare av till upphovsrätten närstående rättigheter, exempelvis skådespelare och producenter.

Tillämplighet av medlingslagen

Lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister kan tillämpas när det uppkommer en tvist om ingående av ett avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens. Avsikten är att stödja att avtalslicens kommer till användning på sätt som avsetts, dvs. att undvika att avtalslöst tillstånd uppstår på de aktuella specifika områdena. Regeringen föreslår att lagen om medling i vissa upphovsrättstvister ska göras tillämplig också på den nya avtalslicensbestämmelsen.

Vissa kompletterande uppgifter

En särskild utredare (professor Jan Rosén) har fått i uppdrag att bl.a. se över vissa frågor om avtalslicenser (Upphovsrättsutredningen, dir. 2008:37). I ett tillägg till utredningen (dir. 2009:65) fick utredaren i uppdrag att bl.a. utreda och ta ställning till om upphovsrättslagen bör ändras för att säkerställa att de ersättningar som betalas till en organisation på grundval av avtalslicenser kommer rättighetshavare, särskilt de som inte företräds av organisationen, till del.

I sitt delbetänkande i april 2010 (SOU 2010:24) gör utredningen bedömningen att de fördelningssystem för avtalslicenser som i dag används av de organisationer som inkasserar och fördelar ersättningar fungerar väl samt att upphovsrättslagens bestämmelser är tillräckliga för att säkerställa att de ersättningar som betalas till rättsinnehavarnas organisationer på grundval av avtalslicensbestämmelserna kommer rättighetshavarna, även de som inte företräds av organisationerna, till del. Det har enligt utredningen inte heller framkommit något som tyder på att missförhållanden råder när det gäller utbetalningarna. Några nya bestämmelser i lagen som säkerställer att ersättningarna kommer rättighetshavarna till del föreslås därför inte av utredningen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar i upphovsrättslagen och i lagen om medling i vissa upphovsrättstvister. Lagändringarna innebär att en ny avtalslicensbestämmelse införs i upphovsrättslagen och att lagen om medling i vissa upphovsrättstvister görs tillämplig på den nya bestämmelsen. Utskottet ser positivt på att möjligheterna till rättighetsklarering för återanvändning av material som ingår i radio- och tv-företagens äldre produktioner förenklas.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-02 Justering: 2010-12-09 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-20 Trycklov: 2010-12-20 Bordläggning 1: 2011-01-24 Bordläggning 2: 2011-01-25 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-01-26 Avgörande: 2011-01-26 Beslut: 2011-01-26 Behandling: 2011-01-26

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)