Regelförenklingsarbetet

Betänkande 2010/11:NU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens skrivelse om regelförenklingsarbetet (skr. 2009/10:226) och ett tjugotal motionsyrkanden. Utskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande och med bifall till ett motionsyrkande, ska uppmana regeringen att inrätta en myndighetsgemensam portal för rådgivning samt registrerings- och tillståndsärenden för personer som vill starta företag. Det pågår visserligen redan ett arbete kring de aktuella frågorna, men utskottet anser att detta arbete behöver utvecklas, intensifieras och bli bättre. I en reservation (M, FP, C, KD) avvisas utskottets förslag. Reservanterna anser att regeringen redan bedriver ett sådant arbete som utskottet efterfrågar.

Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden, som tar upp frågor allmänt om regelförenkling.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-08 Justering: 2011-03-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-29 Trycklov: 2011-03-29 Bordläggning 1: 2011-04-05 Bordläggning 2: 2011-04-06 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-04-07 Avgörande: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-07 Behandling: 2011-04-07

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)