Utgiftsområde 21 Energi

Betänkande 2010/11:NU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens förslag i budgetpropositionen (prop. 2010/11:1) vad gäller utgiftsområde 21 Energi samt 28 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden.

Utskottet tillstyrker de av regeringen föreslagna anslagen (totalt ca 2,9 miljarder kronor) för budgetåret 2011 inom utgiftsområdet. Vidare ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften samt vad regeringen i övrigt föreslagit om de olika anslagen. Motioner med förslag om andra anslagsbelopp än vad regeringen föreslagit avstyrks samtidigt. Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har avstått från att delta i beslutet om anslag och hänvisar i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-11 Justering: 2010-11-30 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-08 Trycklov: 2010-12-08 Bordläggning 1: 2010-12-14 Bordläggning 2: 2010-12-15 Behandling: 2010-12-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-20 Avgörande: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (55 anföranden)