Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden

Betänkande 2010/11:NU24

2010/11:NU24 Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden

Näringsutskottets betänkande

2010/11:NU24

Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:82 Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden. Förslaget innebär att ett klargörande görs i patentlagen (1967:837) så att det framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne. Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2011. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837). Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:82.

Stockholm den 10 maj 2011

På näringsutskottets vägnar

Maria Wetterstrand

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maria Wetterstrand (MP), Jessica Polfjärd (M), Lars Johansson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Karin Åström (S), Lars Isovaara (SD), Kent Persson (V), Boriana Åberg (M), Johan Johansson (M), Ingemar Nilsson (S) och Helena Lindahl (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:82 Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i patentlagen.

Bakgrund

I februari 2008 föreslogs i slutbetänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) en ändring i en paragraf i patentlagen (1967:837) så att den tydligt skulle ge uttryck för vad som gäller för patent baserade på medicinsk användning av kända substanser genom att återge samma villkor som gäller enligt den europeiska patentkonventionen. Betänkandet har remissbehandlats.

Lagrådet har inte haft något att invända mot regeringens lagförslag.

Propositionen

Enligt regeringens förslag ska patentlagen ändras så att det tydligt framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på redan kända ämnen och blandningar av ämnen för ny användning vid förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.

Ett känt ämne, som inte tidigare är känt som läkemedel, kan visa sig ha ett medicinskt användningsområde. En sådan ny medicinsk användning av ett känt ämne kallas den första medicinska indikationen. Nya användningsområden för redan kända läkemedel brukar kallas den andra medicinska indikationen respektive senare medicinska indikationer.

Det är i dag möjligt att få ett svenskt patent på redan kända ämnen eller blandningar av ämnen för nya medicinska användningsområden. Patentets skyddsomfång är då begränsat till den användning av produkten som angetts i patentkraven. Patentskyddet för den första medicinska indikationen kan vara allmänt och i patentkraven anges då all medicinsk användning av ämnet. För den andra respektive senare medicinska indikationer är patentets skyddsomfång begränsat till den specifika användning som anges i patentkraven. Dessa möjligheter framgår dock inte uttryckligen av patentlagen.

I den reviderade europeiska patentkonventionen (EPC 2000) regleras möjligheten att bevilja ett användningsbundet skydd för själva produkten för nya medicinska användningsområden uttryckligen. Detta är gällande rätt också i Sverige, men en uttrycklig bestämmelse om detta saknas. Syftet med lagändringen är att klargöra vad som redan gäller. Det innebär inte någon utvidgning av det patenterbara området eller nya möjligheter till patentskydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker sålunda propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:82 Ändringar i patentlagen – nya medicinska användningsområden:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-28 Justering: 2011-05-10 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-11 Trycklov: 2011-05-11 Bordläggning 1: 2011-05-13 Bordläggning 2: 2011-05-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-18 Avgörande: 2011-05-18 Beslut: 2011-05-18 Behandling: 2011-05-18

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)