Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.

Betänkande 2010/11:NU23

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:59) till ändringar i lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal och i lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling. Ändringarna, som ska träda i kraft den 1 augusti 2011, innebär en anpassning till nya förordningar som EU-kommissionen fattade beslut om i december 2010. Utskottet anser att det är av stort värde att den svenska konkurrenslagstiftningen i materiellt hänseende liknar EU-rättens konkurrensregler så mycket som möjligt.

I betänkandet behandlas också några motioner från allmänna motionstiden om olika konkurrenspolitiska frågor. När det gäller om- och avregleringar föreslår utskottet att riksdagen genom ett tillkännagivande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-10 Justering: 2011-06-07 Trycklov: 2011-06-08 Trycklov till Gotab och webb: 2011-06-09 Bordläggning 1: 2011-06-14 Bordläggning 2: 2011-06-15 Behandling: 2011-06-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-17 Avgörande: 2011-06-17 Beslut: 2011-06-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)