Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.

Betänkande 2010/11:NU21

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403) i proposition 2010/11:70. Ändringarna syftar till att anpassa den svenska lagstiftningen till de EU-författningar som ingår i det s.k. tredje inremarknadspaketet för el och naturgas. Av samma skäl föreslår regeringen även två nya lagar som gäller certifiering av stamnätsföretag för el respektive vissa naturgasföretag. Propositionen tillstyrks också i dessa delar. I en reservation (S, V) yrkas avslag på ändringen i ellagen som gäller den beslutande myndigheten vid förhandsprövning av nättariffer för stamnätet.

Ett förslag i propositionen om en ändring av ellagens definition av intäktsram tillstyrks av utskottet. Denna ram är en central del av den modell för förhandsprövning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-28 Justering: 2011-05-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-24 Trycklov: 2011-05-24 Bordläggning 1: 2011-05-30 Bordläggning 2: 2011-05-31 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-01 Avgörande: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01 Behandling: 2011-06-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (16 anföranden)