Vissa näringspolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU20

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 74 motioner med totalt 92 yrkanden om olika näringspolitiska frågor. Utskottet avstyrker samtliga yrkanden med anförda motiveringar.

Knappt två tredjedelar av yrkandena avser olika företagsfrämjande insatser och knappt en fjärdedel frågor om turism. Resterande yrkanden rör vissa andra näringsgrenar. När det gäller den övergripande frågan om företagsfrämjande insatser hänvisar utskottet till den proposition om statliga insatser för finansiering och rådgivning för företagsutveckling som riksdagen beslutade om våren 2010 (prop. 2009/10:148, bet. 2009/10:NU25). I betänkandet beskriver utskottet vilka aktiviteter som genomförts och planerats på olika områden och hur regeringen har fört vidare det arbete som aviserades i den nämnda propositionen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-31 Justering: 2011-04-28 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-05 Trycklov: 2011-05-05 Bordläggning 1: 2011-05-10 Bordläggning 2: 2011-05-11 Behandling: 2011-05-12 Avgörande: 2011-05-18 Beslut: 2011-05-18

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)