Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet

Betänkande 2010/11:NU17

2010/11:NU17 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet

Näringsutskottets betänkande

2010/11:NU17

Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:61 om genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet. Förslaget innebär att lagen (2008:112) om ekodesign ändras så att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta s.k. energirelaterade produkter. Vidare föreslås ett antal redaktionella ändringar som en följd av Lissabonfördraget. Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 april 2011. Därutöver föreslås en lagändring som motiveras av ett tidigare riksdagsbeslut. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av det första lagförslaget i propositionen senareläggs med en månad till den 1 maj 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 maj 2011,

b) lag om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:61 punkt 1 och bifaller proposition 2010/11:61 punkt 2.

Stockholm den 15 mars 2011

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Jessica Polfjärd (M), Lars Johansson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Karin Åström (S), Jonas Jacobsson (M), Lars Isovaara (SD), Kent Persson (V), Helena Lindahl (C) och Lise Nordin (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:61 om genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om ekodesign, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet senareläggs till den 1 maj 2011.

Bakgrund

Det s.k. reviderade ekodesigndirektivet1 [ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.] antogs i oktober 2009 och skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast den 20 november 2010. Direktivet är ett s.k. ramdirektiv, vilket innebär att det anger vissa grundläggande bestämmelser som måste iakttas av den som släpper ut en produkt på unionsmarknaden. Direktivet nämner däremot inte några specifika produkter som ska omfattas av dess bestämmelser. Enligt artikel 15 ska kommissionen i stället anta s.k. genomförandeåtgärder för en specifik produkt om denna uppfyller vissa angivna kriterier. Det är först när kommissionen har antagit genomförandeåtgärder för en särskild produkt som den omfattas av krav på ekodesign.

Det tidigare direktivet på området, det s.k. ekodesigndirektivet2 [ Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG.], har genomförts i Sverige genom lagen (2008:112) om ekodesign (prop. 2007/08:36, bet. 2007/08:NU6).

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen om ekodesign för att genomföra det reviderade ekodesigndirektivet. Det ursprungliga ekodesigndirektivet var inriktat på produkter som är beroende av tillförsel av energi (energianvändande produkter, undantaget transportfordon) för sin funktion. Enligt förslaget ska tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta energirelaterade produkter. I det begreppet inbegrips dels energianvändande produkter, dels produkter som inte själva är beroende av energitillförsel men som har en inverkan på energianvändningen (t.ex. fönster och duschmunstycken). Genom att tillämpningsområdet utvidgas kan kommissionen ta fram förslag till genomförandeåtgärder för fler produktgrupper än tidigare. Vidare föreslår regeringen ett antal redaktionella ändringar som en följd av Lissabonfördraget. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Därutöver föreslås en ändring i 4 § första stycket lagen (2010:920) om ändring i lagen om ekodesign (prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25) för att detta stycke ska få samma lydelse som regeringen nu föreslår i propositionens första lagförslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag. När det gäller tidpunkten för ikraftträdandet av propositionens första lagförslag gör emellertid utskottet bedömningen att den bör senareläggas till den 1 maj 2011 för att statsmakterna ska hinna fatta och expediera nödvändiga beslut i god tid innan lagändringarna träder i kraft (jämför t.ex. bet. 2004/05:KU10 s. 39 f.).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-01 Justering: 2011-03-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-21 Trycklov: 2011-03-21 Bordläggning 1: 2011-03-28 Bordläggning 2: 2011-03-29 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-30 Avgörande: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30 Behandling: 2011-03-30

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)