Vissa handelspolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU13

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 21 motionsyrkanden om olika handelspolitiska frågor. Samtliga yrkanden avstyrks av utskottet.

I det inledande avsnittet om frihandel betonar ett enhälligt utskott betydelsen av att motverka olika protektionistiska tendenser och värna den globala frihandeln. Vidare pekar utskottet på vikten av att de pågående handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) slutförs.

Ett enhälligt utskott framhåller även att EU:s förbud mot försäljning av snus inte är förenligt med principen om den fria rörligheten av varor på den inre marknaden, och att förbudet bör avskaffas.

När det gäller WTO:s utformning och uppgift anser utskottet att en diskussion om organisationens funktionssätt bör anstå till dess att förhandlingarna inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-17 Justering: 2011-03-17 Trycklov: 2011-03-30 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-31 Bordläggning 1: 2011-04-05 Bordläggning 2: 2011-04-06 Behandling: 2011-04-07 Avgörande: 2011-04-13 Beslut: 2011-04-13

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)