Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2010/11:NU1

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de av regeringen i budgetpropositionen (prop. 2010/11:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2011 inom utgiftsområde 24 Näringsliv, totalt ca 5,5 miljarder kronor. Motioner med förslag om andra anslagsbelopp än vad regeringen föreslagit avstyrks av utskottet. Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har avstått från att delta i beslutet om anslag. De erinrar i ett särskilt yttrande om det budgetförslag som lagts fram i en gemensam motion av dessa partier. Representanten i utskottet för Sverigedemokraterna har också avstått från att delta i beslutet om anslag och erinrar i ett särskilt yttrande om det budgetförslag som lagts fram av detta parti.

Riksdagen bör enligt utskottet avslå samtliga motionsyrkanden om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-12-07 Trycklov: 2010-12-10 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-13 Bordläggning 1: 2010-12-16 Bordläggning 2: 2010-12-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-20 Avgörande: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20 Behandling: 2010-12-20

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (47 anföranden)