Fiskevårdsområden

Betänkande 2010/11:MJU4

2010/11:MJU4 Fiskevårdsområden

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2010/11:MJU4

Fiskevårdsområden

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:227 Fiskevårdsområden. Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. I propositionen gör regeringen bedömningen att ett fiskevårdsområde även fortsättningsvis bör kunna bildas i syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Det föreslås mer detaljerade bestämmelser för när ett fiske kan uteslutas ur ett fiskevårdsområde och en bestämmelse om att ett fiskevårdsområde kan upplösas om fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av fiskevårdsområdet.

Regeringen föreslår att straffbestämmelsen i gällande lag tas bort och ersätts av ett system med kontrollavgifter, som kan tas ut av fiskevårdsområdesföreningen. En fiskevårdsområdesförening kan enligt förslaget ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid med fiskevårdsområdesföreningens regler för fiske inom området.

Slutligen föreslår regeringen att kretsen av dem som har rätt att överklaga ska utvidgas på så sätt att ett beslut som har fattats av en fiskestämma eller av en fiskevårdsområdesförenings styrelse kan överklagas hos länsstyrelsen inte endast av medlemmar utan av alla vars rätt berörs av beslutet.

För att uppnå en lagteknisk samordning behandlas i betänkandet även proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag såvitt avser nu gällande 14 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, som enligt förslaget i proposition 2009/10:227 ska betecknas 12 §.

Regeringen föreslår att lagändringarna i här behandlad del av proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag träder i kraft den 1 april 2011. Lagändringarna i övrigt föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av förslagen, och miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Fiskevårdsområdesföreningar m.m.

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:227.

2.

Delgivning av fiskerättsägare

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:237 i denna del.

Stockholm den 16 november 2010

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Bengt-Anders Johansson (M), Johan Löfstrand (S), Christine Jönsson (M), Helén Pettersson i Umeå (S), Rune Wikström (M), Jan-Olof Larsson (S), Sara Karlsson (S), Pyry Niemi (S), Johan Hultberg (M), Åsa Romson (MP), Irene Oskarsson (KD), Josef Fransson (SD), Åsa Coenraads (M), Nina Lundström (FP), Roger Tiefensee (C) och Christina Höj Larsen (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:227 Fiskevårdsområden. I propositionen föreslås ändringar i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. En av ändringarna innebär att nuvarande 14 § ska ändra beteckning till 12 §. Denna bestämmelse är även föremål för ändringsförslag i proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag som behandlas av justitieutskottet. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan lagförslagen i dessa delar har justitieutskottet beslutat att överlämna lagförslaget i denna del till miljö- och jordbruksutskottet (prot. 2010/11:5). Utskottet behandlar därför i detta betänkande proposition 2009/10:237 i denna del.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 4 oktober 2007 att en särskild utredare skulle ges i uppdrag att lämna förslag till en ny fiskelagstiftning. I uppdraget ingick bl.a. att göra en översyn av lagen (1981:533) om fiskevårdsområden och de bestämmelser i lagen (1957:390) om fiskearrenden och i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården som rör fiskevårdsområden. Utredaren skulle överväga om lagen om fiskevårdsområden behövde ändras för att bättre stämma överens med fiskelagen (1993:787) och med den politiska inriktningen mot miljöhänsyn. Utredaren skulle vidare undersöka möjligheterna att förenkla reglerna för bildande och förvaltning av fiskevårdsområden och överväga behovet av och möjligheterna till fördelning mellan medlemmarna av ett eventuellt ekonomiskt överskott från fiskevårdsområden. Utredningen, som antog namnet Fiskelagsutredningen, överlämnade i juni 2009 delbetänkandet Fiskevård i enskilt vatten – en översyn av lagen om fiskevårdsområden (SOU 2009:53). Betänkandet har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i Jordbruksdepartementet (dnr Jo2009/676).

Lagrådet har yttrat sig över lagförslaget. Regeringen har i allt väsentligt följt Lagrådets förslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Proposition 2009/10:227 innehåller förslag till ändringar i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. I propositionen gör regeringen bedömningen att ett fiskevårdsområde även fortsättningsvis bör kunna bildas i syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Det föreslås mer detaljerade bestämmelser för när ett fiske kan uteslutas ur ett fiskevårdsområde och en bestämmelse om att ett fiskevårdsområde kan upplösas om fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av fiskevårdsområdet.

Regeringen föreslår att straffbestämmelsen i gällande lag tas bort och ersätts av ett system med kontrollavgifter, som kan tas ut av fiskevårdsområdesföreningen. En fiskevårdsområdesförening kan enligt förslaget ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid med fiskevårdsområdesföreningens regler för fiske inom området. Slutligen föreslår regeringen att kretsen av dem som har rätt att överklaga ska utvidgas på så sätt att ett beslut som har fattats av en fiskestämma eller av en fiskevårdsområdesförenings styrelse kan överklagas hos länsstyrelsen inte endast av medlemmar utan av alla vars rätt berörs av beslutet. Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Bildande av ett fiskevårdsområde m.m.

Regeringen bedömer inledningsvis att lagstiftningen om fiskevårdsområden fyller ett angeläget behov och att fiskevårdsområden även i fortsättningen bör kunna bildas för att samordna fisket och fiskevården samt främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Regeringen föreslår att begreppet fiskerättsinnehavare ska bytas ut mot begreppet fiskerättsägare. Begreppet fiskevård ska definieras som åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Enligt regeringens förslag ska länsstyrelsen pröva både lagligheten och lämpligheten av stadgarna för fiskevårdsområdesföreningen enligt 16 § i lagen i samband med att myndigheten beslutar om bildande av ett fiskevårdsområde. Det finns enligt propositionen inget behov av att särskilt ange som krav för att bilda ett fiskevårdsområde att bildandet främjar fiskevården eftersom det framgår av syftet i 1 §.

Villkoret att ett fiskevårdsområde inte får bildas om ägarna av det fiske som det är fråga om mera allmänt motsätter sig bildandet och har beaktansvärda skäl för det (opinionsvillkoret) bör enligt regeringen även fortsättningsvis tillämpas vid prövning av om ett fiskevårdsområde ska bildas. Opinionsvillkoret bör inte förenas med särskilda omröstningsregler i lagtexten. Det bör inte införas något krav på att det ska göras en fiskerättsutredning vid bildandet av ett fiskevårdsområde.

Vid omröstning på fiskestämma har varje medlem en röst, om inte annat följer av stadgarna. Det bör enligt regeringens bedömning inte införas något krav i lagen om fiskevårdsområden på att en fiskerättsägare vid röstning om ändring i stadgarna – i de avseenden som ska prövas och fastställas av länsstyrelsen – alltid ska kunna begära röstning efter andel av fisket inom fiskevårdsområdet. Fiskerättsägarna bör dock även fortsättningsvis i stadgarna kunna föreskriva att andelsröstning ska kunna ske.

Enligt förslaget ska det av lagtexten framgå att medlemmar som äger en fastighet med tillhörande fiske med samäganderätt har en röst tillsammans. Om fiskevårdsområdet består av en enda samägd fastighets fiske har dock varje delägare en röst. Regeringen bedömer att det även fortsättningsvis bör framgå av lagen att en medlem för egen del inte får rösta för mer än 20 % av det röstetal som företräds på fiskestämman.

För att ett beslut om en ändring av stadgarna ska vara giltigt krävs enligt regeringens förslag antingen att ändringsförslaget finns med i kallelsen till fiskestämman eller att det av kallelsen framgår dels att ett förslag till stadgeändring ska behandlas vid fiskestämman, dels var och under vilken tid ändringsförslaget hålls tillgängligt för medlemmarna före fiskestämman. Regeringen föreslår även att det ska införas en ny bestämmelse som anger att en fiskevårdsområdesförening inte får bedriva verksamhet som är främmande för det syfte som fiskevårdsområdet enligt 1 § första stycket ska tillgodose. Det bör dock inte införas någon bestämmelse om att beslut som avsevärt försvårar pågående markanvändning inte får fattas.

Regeringen föreslår att rubriken närmast före 24 § i dess gällande lydelse, ”Fiskevårdsområdets bestånd”, ändras till ”Ändring och upplösning av fiskevårdsområde”. Det föreslås vidare att ur ett fiskevårdsområde ska kunna uteslutas ett fiske som saknar väsentlig betydelse för verksamheten inom området och ett fiske eller flera fisken som kan utgöra en egen enhet för fiskevård, om övriga fisken inom fiskevårdsområdet även i fortsättningen kan utgöra ett lämpligt sådant område.

Regeringen anser att länsstyrelsen även fortsättningsvis tidigast tio år från det att beslutet om bildande av ett fiskevårdsområde vann laga kraft bör kunna besluta att fiskevårdsområdet ska upphöra och fiskevårdsområdesföreningen upplösas om ägarna av fisket mera allmänt motsätter sig en fortsatt samverkan. Länsstyrelsen ska även ha möjlighet att upplösa en fiskevårdsområdesförening om föreningen allvarligt missköter förvaltningen av området och då även besluta att fiskevårdsområdet ska upphöra.

Sanktioner m.m.

En fiskevårdsområdesförening ska enligt förslaget inte längre ha befogenhet att bestämma vilka handlingar i samband med fiske som ska vara straffbara. En fiskevårdsområdesförening ska i stället ha rätt att ta ut en kontrollavgift. Detta får ske om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området. Kontrollavgift ska inte få tas ut om överträdelsen är belagd med straff i någon annan lag eller författning. Felaktigt uttagen kontrollavgift ska återbetalas. Avgiften ska få tas ut endast om de fiskande har informerats på ett tydligt sätt om de regler som gäller för fisket inom området. En kontrollavgift får för varje överträdelse inte överstiga 10 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring det år överträdelsen begicks.

Anser en fiskevårdsområdesförening att en kontrollavgift ska tas ut ska föreningen överlämna en betalningsuppmaning till den fiskande. Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, ska fiskevårdsområdesföreningen påminna den fiskande om betalningsansvaret innan föreningen får vidta åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen ska innehålla en uppgift om när avgiften senast ska betalas. Om betalning ändå inte sker får fiskevårdsområdesföreningen, inom två år från den dag då det fiske som föranlett kontrollavgiften skedde, väcka talan om att få ut kontrollavgiften vid tingsrätten i den ort där fisket ägde rum. Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om överträdelsen har berott på sjukdom som gjort att den fiskande inte förmått att på egen hand fullgöra sina skyldigheter och inte heller förmått att ge någon annan i uppdrag att göra det, eller berott på att den fiskande på grund av ålder eller bristande mognad inte har kunnat tillgodogöra sig informationen om reglerna eller orsakats av vilseledande eller missvisande regler om fisket. Fiskevårdsområdesföreningen bör enligt förslaget se till att den som övervakar att gällande förbud eller villkor följs har de kunskaper som behövs.

I propositionen föreslås att fisk eller vattenlevande blöt- eller kräftdjur tillfaller fiskevårdsområdesföreningen, om de har fångats av någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet, men som fiskat i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.

Regeringen föreslår att den vars rätt berörs av en fiskevårdsområdesförenings beslut ska ha rätt att överklaga beslutet. Ett beslut om att ta ut kontrollavgift kan, om betalning inte sker, komma att prövas i allmän domstol. Ett sådant beslut bör därför inte kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Enligt regeringens bedömning bör omfattningen av överinstansernas prövning inte ändras. Länsstyrelsens beslut ska gälla omedelbart om inte annat anges i beslutet.

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller för sådana överträdelser som kan leda till sanktion enligt lagen och som har skett före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Den samverkan över fastighetsgränserna som sker enligt lagen om fiskevårdsområden är mycket betydelsefull, dels för att fiskevården kan effektiviseras, dels för att den möjliggör ett ändamålsenligt nyttjande av fisket till fördel för såväl fiskerättsägarna som den fiskande allmänheten. Lagstiftningen om fiskevårdsområden fyller därför ett angeläget behov. Utskottet anser i likhet med regeringen att det även fortsättningsvis bör finnas särskilda bestämmelser för en samordning över fastighetsgränserna av fisket och fiskevården.

Beträffande lagens bestämmelser om sanktioner delar utskottet regeringens uppfattning att nuvarande regler bör ändras. Det är mindre lämpligt att enskilda subjekt har befogenhet att besluta de handlingsregler som ska vara sanktionerade genom straffbestämmelser i lag. Straffbestämmelserna har inte heller utgjort någon effektiv sanktionsform. Straffbestämmelserna bör därför som regeringen föreslår ersättas med en möjlighet att ta ut kontrollavgift. Det är dock av stor vikt att fiskevårdsområdesföreningarnas regler om kontrollavgift kommer att utformas på ett tillfredsställande sätt. Det är därför lämpligt, som föreslås i propositionen, att Fiskeriverket utarbetar allmänna råd eller riktlinjer om hur regler om kontrollavgifter ska utformas och formuleras. Utskottet ställer sig även bakom förslaget vad gäller kunskapskravet för den som övervakar fiskereglerna. Utskottet noterar att regeringen avser att följa utvecklingen inom området och har för avsikt att återkomma i frågan om det skulle visa sig att tillämpningen av sanktionssystemet leder till oönskade effekter.

Sammanfattningsvis ställer sig utskottet bakom de bedömningar som regeringen gjort i proposition 2009/10:227 och tillstyrker regeringens förslag.

Utskottet behandlar även det i proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag framlagda förslaget till ändring i 12 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden (14 § enligt nu gällande lydelse). Av lagtekniska skäl och i syfte att samordna lagförslaget i proposition 2009/10:237 med lagförslaget i proposition 2009/10:227 har justitieutskottet överfört den formella behandlingen av lagförslaget till miljö- och jordbruksutskottet för beredning i detta ärende. Justitieutskottet har i sitt betänkande 2010/11:JuU2 Ny delgivningslag ställt sig bakom lagförslagen i propositionen. Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker förslaget i proposition 2009/10:237 i överlämnad del.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2009/10:227

Proposition 2009/10:227 Fiskevårdsområden:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Proposition 2009/10:237

Proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till

13.  lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Övriga lagförslag behandlas i huvudsak av justitieutskottet.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

I proposition 2009/10:227 framlagt lagförslag

I proposition 2009/10:237 framlagt lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-16 Trycklov: 2010-11-18 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-19 Bordläggning 1: 2010-11-29 Bordläggning 2: 2010-11-30 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-01 Avgörande: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01 Behandling: 2010-12-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)