Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2010/11:MJU2

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt 62 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010.

Finansutskottet tillstyrkte den 25 november 2010 regeringens förslag till ramar för statsbudgetens utgiftsområden för 2011. Förutsatt att riksdagen den 8 december 2010 beslutar i enlighet med finansutskottets förslag innebär detta att ramen för utgiftsområde 23 fastställs till 17 866 635 000 kr för 2011. Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker regeringens förslag om medelstilldelning på anslag och bemyndiganden. Utskottet ställer sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen har redovisat. Samtliga motioner avstyrks.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Justering: 2010-11-30 Trycklov: 2010-12-01 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-08 Bordläggning 1: 2010-12-13 Bordläggning 2: 2010-12-14 Behandling: 2010-12-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-16 Avgörande: 2010-12-16 Beslut: 2010-12-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (25 anföranden)