Skogspolitik

Betänkande 2010/11:MJU13

Sammanfattning

I betänkandet behandlas sju motionsyrkanden om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2010. De frågor som tas upp avser bl.a. skogsvårdslagen, skogsbruksmetoder, miljö- och kulturhänsyn, skydd av skog, skötselplaner och import av illegalt avverkat timmer. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete. I betänkandet finns åtta reservationer och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Skogspolitikens mål m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ247 och 2010/11:MJ444 yrkande 4.

Reservation 1 (MP, V)

2.

Hyggesfritt skogsbruk

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ294 yrkande 9 i denna del och 2010/11:MJ444 yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

3.

Miljö-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-04 Trycklov: 2011-02-04 Bordläggning 1: 2011-02-11 Bordläggning 2: 2011-02-15 Behandling: 2011-02-16 Avgörande: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (17 anföranden)