Klimatpolitik m.m.

Betänkande 2010/11:MJU12

Sammanfattning

Miljö- och jordbruksutskottet behandlar i detta betänkande 28 motionsyrkanden om klimatpolitik m.m. från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna rör bl.a. utsläppsmål för koldioxid, mekanismen för ren utveckling (CDM), livsmedelskedjans klimatpåverkan och förnybara drivmedel. Samtliga motionsförslag avstyrks, i huvudsak med hänvisning till att ett arbete pågår med den berörda frågan. I ärendet finns 10 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Utsläppsmål m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ240 yrkandena 2–5 och 2010/11:MJ448.

Reservation 1 (S, MP, V)

2.

Utsläppshandel och användningen av CDM

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T409 yrkande 6, 2010/11:MJ237 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:MJ240 yrkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-27 Justering: 2011-02-10 Trycklov: 2011-02-14 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-15 Bordläggning 1: 2011-03-01 Bordläggning 2: 2011-03-02 Behandling: 2011-03-03 Avgörande: 2011-03-09 Beslut: 2011-03-09

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)