Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2010/11:MJU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt 22 motionsyrkanden med anknytning till budgeten från allmänna motionstiden 2010.

Finansutskottet tillstyrkte den 25 november 2010 regeringens förslag till ramar för statsbudgetens utgiftsområden för 2011. Förutsatt att riksdagen den 8 december 2010 beslutar i enlighet med finansutskottets förslag innebär detta att ramen för utgiftsområde 20 fastställs till 5 128 861 000 kr för 2011.

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker regeringens förslag om medelstilldelning på anslag och bemyndiganden. Utskottet ställer sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen har redovisat. Samtliga motioner avstyrks.

Socialdemokraterna,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-11-30 Trycklov: 2010-12-01 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-08 Bordläggning 1: 2010-12-13 Bordläggning 2: 2010-12-14 Behandling: 2010-12-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-16 Avgörande: 2010-12-16 Beslut: 2010-12-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (41 anföranden)