Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor

Betänkande 2010/11:KrU10

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska godkänna 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Vidare lämnas förslag på den lagstiftning som behövs för att Sverige ska uppfylla de åtaganden som ett tillträde till konventionen medför. Konventionen innehåller bestämmelser om att föremål som utgör kulturföremål i konventionens mening och som stulits eller förts ut ur en konventionsstat i strid med den statens utförselregler till skydd för kulturarvet ska återlämnas till den staten.

Svensk lagstiftning uppfyller i stor utsträckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-12 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-18 Trycklov: 2011-05-18 Bordläggning 1: 2011-06-01 Bordläggning 2: 2011-06-07 Behandling: 2011-06-08 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-09 Avgörande: 2011-06-09 Beslut: 2011-06-09

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (14 anföranden)