Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut)

Betänkande 2010/11:KU5

2010/11:KU5 Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut)

Konstitutionsutskottets betänkande

2010/11:KU5

Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut)

Sammanfattning

I betänkandet anmäls för slutligt beslut vilande förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslaget innebär en ändring av de bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som undantar barnpornografiska bilder från dessa grundlagars tillämpningsområden. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska enligt förslaget inte tillämpas på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år.

Ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vidare behandlas regeringens förslag i proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet till lag om ändring i brottsbalken (förslag 2). Förslaget innebär att det straffbara området utvidgas för den form av barnpornografibrott som består i att skildra barn i pornografiska bilder. Gärningsformen kommer därigenom att utan nuvarande begränsning omfatta alla fall av skildring av fullt pubertetsutvecklade barn under 18 år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

 

Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

2.

Följdlagstiftning

 

Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 3 till lag om ändring i brottsbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:70 punkt 2.

Stockholm den 16 november 2010

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Peter Hultqvist (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD) och Mia Sydow Mölleby (V).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Grundlag stiftas enligt 8 kap. 15 § första stycket regeringsformen genom två likalydande riksdagsbeslut. Det andra beslutet får enligt bestämmelsen inte fattas förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.

Konstitutionsutskottet ska enligt 3 kap. 14 § riksdagsordningen för slutligt beslut anmäla till kammaren vilande beslut i ärenden angående grundlag eller riksdagsordningen.

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 20 maj 2010 (bet. 2009/10:KU34, prot. 2009/10:122) att som vilande anta de förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som lagts fram i regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet.

Det vilande förslaget finns i sin helhet intaget i bilaga 2.

Följdlagstiftning

I proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet föreslås bl.a. att riksdagen antar det förslag till lag om ändring i brottsbalken (förslag 2) som lagts fram i propositionen.

Regeringens lagförslag finns i bilaga 3.

Enligt utskottets mening hade regeringens förslag 2 till lag om ändring i brottsbalken ett sådant samband med de föreslagna grundlagsändringarna att det borde antas först i samband med att riksdagen slutligt antar förslagen till grundlagsändringar. Utskottet föreslog därför i betänkandet 2009/10:KU34 att behandlingen i denna del skulle skjutas upp till riksmötet 2010/11. Riksdagen beslutade den 20 maj 2010 i enlighet med utskottets förslag (prot. 2009/10:122).

Övriga förslag, däribland regeringens förslag 1 till lag om ändring i brottsbalken i regeringens proposition 2009/10:70, antogs med vissa ändringar av riksdagen den 20 maj 2010 (prot. 2009/10:122). Till följd av detta fick 16 kap. 10 a § brottsbalken en ny lydelse den 1 juli 2010 (SFS 2010:399). I regeringens förslag (se bilaga 3) överensstämmer vänsterspaltens lydelse med den nu gällande lydelsen.

Utskottets överväganden

Vilande förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslagets innebörd i korthet

Det vilande förslaget till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innebär ändringar i bestämmelserna i 1 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 13 § yttrandefrihetsgrundlagen som undantar barnpornografiska bilder från dessa grundlagars tillämpningsområden. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska enligt förslaget inte tillämpas på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Förslaget innebär att gränsdragningen inte längre, vad avser skildringsfallen, kommer att avgöras enbart på grundval av bildinnehållet utan att även andra omständigheter kan vara avgörande för om bilden är grundlagsskyddad eller inte.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets anmälan och yttrande

Under 2009/10 års riksmöte har riksdagen som vilande antagit de förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som redovisats i det föregående. Genom detta betänkande anmäls nu det vilande beslutet till kammaren för slutligt beslut.

Med hänvisning till vad utskottet anförde vid ärendets första behandling föreslår utskottet att riksdagen slutligt antar förslaget.

Följdlagstiftning

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Regeringens förslag

I proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet föreslår regeringen en ändring i brottsbalken (förslag 2) som innebär att det straffbara området utvidgas för den form av barnpornografibrott som består i att skildra barn i pornografiska bilder. Det straffbara området ska i skildringsfallet omfatta bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år (16 kap. 10 a § brottsbalken). För straffbar skildring av en fullt pubertetsutvecklad person under 18 år ska det därmed inte längre krävas att åldern framgår av bilden eller omständigheterna i övrigt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

Vid behandlingen under föregående riksmöte av proposition 2009/10:70 anförde utskottet bl.a. följande om förslag 2 till lag om ändring i brottsbalken (bet. 2009/10:KU34 s. 12):

Regeringen har anfört att den som skildrar en underårig person oftast kommer i personlig kontakt med den underårige och därmed har möjlighet att göra en bedömning av den underåriges ålder. Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker förslaget i denna del.

Enligt utskottets mening hade dock regeringens förslag 2 till lag om ändring i brottsbalken ett sådant samband med de föreslagna grundlagsändringarna att det borde antas först i samband med att riksdagen slutligt antar förslagen till grundlagsändringar. Utskottet föreslog därför att behandlingen i denna del skulle skjutas upp till riksmötet 2010/11.

Utskottet vidhåller sin bedömning och tillstyrker regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 20 maj 2010 (bet. 2009/10:KU34, prot. 2009/10:122) att som vilande anta de förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som lagts fram i regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet.

Propositionen

Proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet:

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Bilaga 2

Vilande lagförslag

Bilaga 3

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-02 Justering: 2010-11-16 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-17 Trycklov: 2010-11-17 Bordläggning 1: 2010-11-22 Bordläggning 2: 2010-11-23 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-11-24 Avgörande: 2010-11-24 Beslut: 2010-11-24 Behandling: 2010-11-24 Planerat ikraftträdande: 2011-01-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (4 anföranden)