Kommittéberättelse 2011

Betänkande 2010/11:KU27

2010/11:KU27 Kommittéberättelse 2011

Konstitutionsutskottets betänkande

2010/11:KU27

Kommittéberättelse 2011

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2010/11:103 Kommittéberättelse 2011.

Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Kommittéberättelse 2011

Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:103 till handlingarna.

Stockholm den 5 april 2011

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Peter Hultqvist (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD) och Mia Sydow Mölleby (V).

Redogörelse för ärendet

Enligt riksdagsordningens tilläggsbestämmelse 3.6.3 ska regeringen varje år senast den 1 mars lämna riksdagen en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som tillsatts efter beslut av regeringen. Uppgifterna som lämnas i Kommittéberättelse 2011 avser 2010.

Utskottets överväganden

Kommittéberättelse 2011

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2010/11:103 till handlingarna.

Skrivelsen

Regeringen lämnar i skrivelse 2010/11:103 Kommittéberättelse 2010 en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen. Kommittéberättelsen innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, adresser och telefonnummer, redogörelser för kommittéernas arbete under den tid berättelsen avser samt uppgifter om kostnaderna för kommittéarbetet och fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna. Uppgifterna avser 2010.

Under 2010 tillsattes 63 kommittéer och avslutades 83. De totala utgifterna för kommittéerna anges i skrivelsen ha stigit något jämfört med året dessförinnan och mätt i fasta priser uppgå (basår 2005) till ca 425 miljoner kronor. I summan ingår utgifter för konsultationer.

Den totala andelen kvinnor i kommittéerna har ökat något, från 46 % år 2009 till 47 % år 2010. När det gäller gruppen ordförande m.m. är andelen kvinnor oförändrad jämfört med 2009, dvs. 35 %. Även andelen kvinnliga ledamöter är oförändrad jämfört med 2009, dvs. 44 %. I gruppen sakkunniga m.m., där andelen kvinnor uppgår till 46 % år 2010, har det inte heller skett någon förändring jämfört med 2009. Inom gruppen sekreterare och övriga har andelen kvinnor ökat med 3 procentenheter till 56 % år 2010.

Någon redogörelse för ålderssammansättningen i kommittéerna lämnas inte i årets kommittéberättelse.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2010/11:103 till handlingarna.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2010/11:103 Kommittéberättelse 2011.

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-04-05 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-07 Trycklov: 2011-04-07 Bordläggning 1: 2011-04-12 Bordläggning 2: 2011-04-13 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-04-14 Avgörande: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-14 Behandling: 2011-04-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)