Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Betänkande 2010/11:KU21

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (skr. 2010/11:75).

Utskottet konstaterar bl.a. dels att regeringens bedömning av ett tillkännagivande som slutbehandlat kritiseras av näringsutskottet, dels att skatteutskottet och även i viss utsträckning socialförsäkrings- och trafikutskotten lämnat synpunkter på regeringens redovisning av ett antal tillkännagivanden. Konstitutionsutskottet delar de nämnda utskottens bedömningar och förutsätter att regeringen vidtar lämpliga åtgärder med anledning av utskottens synpunkter och bedömningar.

På sitt eget område noterar konstitutionsutskottet att det fortsättningsvis får anses råda en viss oklarhet när det gäller tillkännagivandet om bortförda barn. Utskottet förutsätter mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-12 Trycklov: 2011-05-12 Justering: 2011-05-12 Bordläggning 1: 2011-05-17 Bordläggning 2: 2011-05-18 Behandling: 2011-05-19 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-01 Avgörande: 2011-06-01 Beslut: 2011-06-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (1 anföranden)