Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Betänkande 2010/11:KU18

Sammanfattning

Enligt 10 kap. 6 § åttonde stycket riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser. I detta betänkande redovisar utskottet resultatet av uppföljningen avseende tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i riksdagen för tiden den 1 december 2009–30 juni 2010.

Utskottet har berett övriga utskott möjlighet att yttra sig över de iakttagelser som konstitutionsutskottet gjort i en promemoria. Yttranden har inkommit från finansutskottet, justitieutskottet, utrikesutskottet, socialförsäkringsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen avser dels den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-23 Justering: 2010-12-14 Trycklov: 2011-01-10 Trycklov till Gotab och webb: 2011-01-11 Bordläggning 1: 2011-01-24 Bordläggning 2: 2011-01-25 Avgörande: 2011-01-26 Beslut: 2011-01-26 Behandling: 2011-01-26

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (7 anföranden)