En reformerad budgetlag

Betänkande 2010/11:KU14

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas propositionen En reformerad budgetlag (prop. 2010/11:40). I propositionen föreslås att lagen (1996:1059) om statsbudgeten ersätts med en ny lag, budgetlagen, som också innehåller bestämmelserna i den nuvarande lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning. Genom den nya budgetlagen förtydligas bestämmelserna om när bruttoredovisning ska ske och när avsteg från bruttoredovisningen får ske. Vidare sker en anpassning till den praktiska tillämpningen i fråga om bl.a. anslagstyperna och redovisningen mot anslag och inkomsttitlar. Vissa förenklingar föreslås när det gäller beställningsbemyndigandena och överlåtelser av fast egendom. Ytterligare bestämmelser som gäller regeringens befogenhet att förvärva egendom, statens utlåning och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-02-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-21 Trycklov: 2011-02-21 Bordläggning 1: 2011-03-01 Bordläggning 2: 2011-03-02 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-03 Avgörande: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03 Behandling: 2011-03-03 Planerat ikraftträdande: 2011-04-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (6 anföranden)