Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Betänkande 2010/11:KU10

Sammanfattning

Utskottet följer i sin granskning Regeringskansliets utveckling. I betänkandet noterar utskottet att antalet tjänstgörande i Regeringskansliet har minskat sedan föregående år, detta efter att under en längre tid ha ökat kontinuerligt. I ställningstagandet anför utskottet också att det utgår ifrån att regeringen när den inrättar en tjänst i Regeringskansliet inte gör det på ett sätt som innebär att de arbetsuppgifter tjänsten innefattar ligger utanför Regeringskansliets föreskrivna uppgift.

Utskottet har gjort en genomgång av regeringsprotokoll från 2009, bl.a. underprotokollen för Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Miljödepartementet. Genomgången ger inte anledning till något uttalande från utskottets sida.

Under rubriken Vissa förvaltningsärenden redovisar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-10-14 Justering: 2010-12-16 Trycklov: 2011-01-14 Trycklov till Gotab och webb: 2011-01-17 Bordläggning 1: 2011-01-24 Bordläggning 2: 2011-01-25 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-01-26 Avgörande: 2011-01-26 Beslut: 2011-01-26 Behandling: 2011-01-26

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (25 anföranden)