Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2010/11:KU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlas budgetpropositionen (prop. 2010/11:1) i fråga om utgiftsområde 1 Rikets styrelse, redogörelsen Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 (redog. 2009/10:RS2) och 26 motionsyrkanden med anknytning till utgiftsområdet.

I budgetpropositionen ingår även riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utrikesutskottet har yttrat sig angående propositionen och motioner i de delar som rör utrikesförvaltningen.

Konstitutionsutskottet föreslår att anslagen inom utgiftsområdet ska uppgå till sammanlagt 11 332 895 000 kr. Förslaget innebär att anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-09 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-02 Trycklov: 2010-12-02 Justering: 2010-12-02 Bordläggning 1: 2010-12-07 Bordläggning 2: 2010-12-08 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-09 Avgörande: 2010-12-09 Beslut: 2010-12-09 Behandling: 2010-12-09

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)