Ändring i brottsbalken

Betänkande 2010/11:JuU29

2010/11:JuU29 Ändring i brottsbalken

Justitieutskottets betänkande

2010/11:JuU29

Ändring i brottsbalken

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet på eget initiativ att riksdagen antar en ändring i 37 kap. 10 § brottsbalken om att övervakningsnämndens beslut i vissa fall ska gälla omedelbart, om inte något annat förordnas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i brottsbalken

Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Stockholm den 7 april 2011

På justitieutskottets vägnar

Kerstin Haglö

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kerstin Haglö (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Ulrika Karlsson i Uppsala (M), Christer Adelsbo (S), Helena Bouveng (M), Elin Lundgren (S), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Caroline Szyber (KD), Kent Ekeroth (SD), Lena Olsson (V), Mattias Jonsson (S), Roger Haddad (FP) och Agneta Börjesson (MP).

Utskottets överväganden

Den 2 juni 2010 beslutade riksdagen om ändringar i 37 kap. brottsbalken. Ändringarna innebar bl.a. att bestämmelserna om överklagande av övervakningsnämndens beslut i frågor som avses i vissa uppräknade bestämmelser flyttades från 37 kap. 7 och 8 §§ brottsbalken till 37 kap. 11 § brottsbalken (prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr 2009/10:317). Lagändringarna trädde i kraft den 1 april 2011.

I 37 kap. 10 § brottsbalken anges att beslut som avses i 7 och 8 §§ gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

I lagstiftningsärendet uppmärksammades inte behovet av att i 37 kap. 10 § brottsbalken göra en hänvisning även till 11 § till följd av att bestämmelserna om vilka beslut som får överklagas flyttades från 7 och 8 §§ till 11 §. Det innebär att övervakningsnämndens beslut i vissa fall inte längre gäller omedelbart. De beslut som inte längre gäller omedelbart är, såvitt avser den som är villkorligt frigiven, beslut om övervakning enligt 26 kap. 11 § brottsbalken, meddelande av föreskrift enligt 26 kap. 15 § brottsbalken, beslut om varning eller förlängning av övervakning enligt 26 kap. 18 § brottsbalken, beslut om förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. 19 § brottsbalken och beslut om omhändertagande enligt 26 kap. 22 § brottsbalken samt, såvitt den som är dömd till skyddstillsyn, beslut om meddelande av föreskrift enligt 26 kap. 15 § brottsbalken, beslut om förlängning av övervakning enligt 28 kap. 5 a § andra stycket brottsbalken, beslut om varning eller förlängning av övervakning enligt 28 kap. 7 § brottsbalken och beslut om omhändertagande enligt 28 kap. 11 § brottsbalken.

Det är angeläget att felaktigheten rättas till och att en följdändring görs. Det kan ske genom att i 37 kap. 10 § brottsbalken lägga till en hänvisning till 11 §. Utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag till lag om ändring i brottsbalken i enlighet med det anförda. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Utskottet anser att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Bilaga

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 37 kap. 10 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 kap.

10 §1 [ Senaste lydelse 2005:967.]

Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses i 7 och 8 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses i 7, 8 och 11 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

––––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-07 Trycklov: 2011-04-07 Justering: 2011-04-07 Under beredning: 2011-04-07 Bordläggning 1: 2011-04-08 Bordläggning 2: 2011-04-12 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-04-13 Avgörande: 2011-04-13 Beslut: 2011-04-13 Behandling: 2011-04-13

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)