Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Betänkande 2010/11:JuU26

2010/11:JuU26 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Justitieutskottets betänkande

2010/11:JuU26

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.

Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra rådets rambeslut (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i brottsbalken, miljöbalken, skattebrottslagen, jaktlagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Förslagen innebär att vissa brott – för brottsbalkens del koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) – kriminaliseras på förberedelsestadiet. I ett par fall straffbeläggs även försök till brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och justitieutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i miljöbalken,

3. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

4. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

5. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

6. lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:76.

Stockholm den 10 maj 2011

På justitieutskottets vägnar

Kerstin Haglö

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kerstin Haglö (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Ulrika Karlsson i Uppsala (M), Christer Adelsbo (S), Helena Bouveng (M), Elin Lundgren (S), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Caroline Szyber (KD), Kent Ekeroth (SD), Lena Olsson (V), Roger Haddad (FP), Agneta Börjesson (MP) och Laila Olsen (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Den 19 januari 2005 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (KOM [2005] 6 slutlig). Syftet med förslaget var att – i enlighet med artiklarna 29, 31 e samt 34.2 i fördraget om Europeiska unionen i dess dåvarande lydelse – åstadkomma en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning när det gäller brott som rör deltagande i en kriminell organisation. En faktapromemoria om förslagets innehåll har överlämnats till riksdagen (2004/05:FPM53). Europaparlamentet lämnade den 26 oktober 2005 sitt yttrande över förslaget (P6_TA[2005]0405).

Rådet för rättsliga och inrikes frågor behandlade förslaget vid sina möten den 1 december 2005 och den 27–28 april 2006. Vid det senare mötet nådde rådet en principöverenskommelse om innehållet i rambeslutet. Under förhandlingsarbetet sammanträffade företrädare för Justitiedepartementet vid två tillfällen med justitieutskottet (se prot. 2005/06:12 och 2005/06:30). Ärendet behandlades även vid två sammanträden i EU-nämnden (se EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2005/06:12 och 2005/06:34).

Utkastet till rambeslut godkändes av riksdagen den 16 juni 2008 (prop. 2007/08:144, bet. 2007/08:JuU24, rskr. 2007/08:249). Rambeslutet antogs därefter vid rådet för rättsliga och inrikes frågor den 24 oktober 2008. Rambeslutet skulle av medlemsstaterna vara genomfört senast den 11 maj 2010.

Regeringens förslag grundas på departementspromemorian Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2010:25) och remissbehandlingen av den. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2010/5495/L5).

Svenska Jägareförbundet har i en skrivelse till Landsbygdsdepartementet med kopia till justitieutskottet inkommit med synpunkter i ärendet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Regeringens förslag har granskats av Lagrådet, som har lämnat förslagen utan erinran.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra rådets rambeslut (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i brottsbalken, miljöbalken, skattebrottslagen, jaktlagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Förslagen innebär att vissa brott – för brottsbalkens del koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) – kriminaliseras på förberedelsestadiet. I ett par fall straffbeläggs även försök till brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Utskottets överväganden

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Regeringen föreslår ett antal ändringar i gällande lagstiftning i syfte att genomföra rådets rambeslut 2008/841/RIF om kampen mot organiserad brottslighet.

Regeringen pekar på att ett rambeslut är bindande för medlemsstaterna såvitt gäller det resultat som ska uppnås, men att det överlåter åt staterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet (artikel 34.2 b i fördraget om Europeiska unionen i dess lydelse före Lissabonfördragets ikraftträdande). Det innebär att staterna inte är bundna av sådant som rambeslutets terminologi och systematik, om väl det avsedda resultatet uppnås med en annan terminologi och systematik. Av propositionen framgår vidare att Sverige vid genomförande av rambeslutet – och för det fall tillräcklig kriminalisering inte redan föreligger – kan välja mellan att antingen straffbelägga försök och förberedelse till de brott som rambeslutet får anses omfatta (artikel 2 a) eller att i samtliga dessa fall straffbelägga stämpling till brott (artikel 2 b). Regeringen anför att den anser det lämpligast att genomföra rambeslutet i enlighet med artikel 2 a.

Regeringen bedömer att de gärningstyper som får anses omfattade av rambeslutet är sådana som normalt är att förknippa med organiserad brottslighet och som är av allvarlig och gränsöverskridande karaktär.

Regeringen bedömer vidare att svensk rätt i huvudsak uppfyller de kriminaliseringsåtaganden som följer av rambeslutet. För vissa brott som rambeslutet får anses omfatta krävs emellertid att straffansvar införs även för förberedelse och i några fall dessutom för försök.

I enlighet med rambeslutet och till följd av valet av modell för genomförande bör enligt regeringen prövningen av behovet av nykriminalisering omfatta brott som har ett maximistraff om minst fyra års fängelse, syftar till att direkt eller indirekt ge ekonomiska eller materiella fördelar och inte redan är kriminaliserade på försöks- och förberedelsestadierna. Att ett brott kan anses omfattat av rambeslutet är dock inte ensamt tillräckligt för att straffbelägga försök och förberedelse. Därutöver måste det krävas att ett införande av sådana straff skulle få praktisk betydelse och att det blir möjligt att i praktiken upprätthålla kriminaliseringen.

Regeringen föreslår att koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott, bestickning (grovt brott), grovt skattebrott, olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor (grovt brott) och grovt insiderbrott kriminaliseras på förberedelsestadiet. Detsamma gäller grovt miljöbrott, grovt artskyddsbrott samt de grova fallen av jaktbrott och jakthäleri, som samtliga dessutom ska straffbeläggas som försök.

Regeringen anför i propositionen att Sverige ska utnyttja möjligheten i artikel 7.1 andra stycket att göra undantag för rambeslutets krav i artikel 7.1 första stycket c att en medlemsstat ska kunna utöva domsrätt när ett brott har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på den statens territorium. Sverige saknar en motsvarighet till den domsrätt som avses med bestämmelsen, och regeringen anser inte att det är aktuellt att införa en sådan domsrätt uteslutande för brott som omfattas av rambeslutet. Rådets generalsekretariat och kommissionen bör därför underrättas om att behörighetsregeln i artikel 7.1 första stycket c inte kommer att tillämpas om brottet har begåtts utanför Sverige.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande. Utskottet finner att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och bör antas. Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i brottsbalken,

2.    lag om ändring i miljöbalken,

3.    lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),

4.    lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

5.    lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

6.    lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-28 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-10 Trycklov: 2011-05-10 Justering: 2011-05-10 Bordläggning 1: 2011-05-13 Bordläggning 2: 2011-05-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-18 Avgörande: 2011-05-18 Beslut: 2011-05-18 Behandling: 2011-05-18 Planerat ikraftträdande: 2011-07-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (1 anföranden)