Domstolarnas handläggning av ärenden

Betänkande 2010/11:JuU24

2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden

Justitieutskottets betänkande

2010/11:JuU24

Domstolarnas handläggning av ärenden

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden.

Regeringen föreslår i propositionen att handläggningen av vissa ärendetyper ska flyttas från tingsrätt till förvaltningsmyndighet, som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter. Sammantaget motsvarar överflyttningen ca 26 000 inkomna ärenden per år. Den enskildes rätt till domstolsprövning garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Regeringens lagförslag

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i äktenskapsbalken,

2. lag om ändring i ärvdabalken,

3. lag om ändring i jordabalken,

4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

5. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

6. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,

7. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

8. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

9. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

10. lag om dödande av förkommen handling.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:119 punkterna 1–10.

2.

Bolagsverkets avgifter

 

Riksdagen godkänner att regeringen får besluta att de avgifter som Bolagsverket tar ut för handläggningen av ärenden om att en tillgång i vissa fall ska tillfalla Allmänna arvsfonden, ärenden om förordnande av ersättare för styrelseledamot i aktiebolag, ärenden om förordnande av god man vid inlösen av aktier, ärenden om likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag samt ärenden om dödande av förkommen handling får disponeras av Bolagsverket för att täcka verksamhetens kostnader. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:119 punkt 11.

Stockholm den 7 juni 2011

På justitieutskottets vägnar

Kerstin Haglö

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kerstin Haglö (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Ulrika Karlsson i Uppsala (M), Christer Adelsbo (S), Helena Bouveng (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Caroline Szyber (KD), Kent Ekeroth (SD), Mattias Jonsson (S), Agneta Börjesson (MP) och Marianne Berg (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen tillkallade den 10 november 2005 en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att till förvaltningsmyndighet flytta över handläggningen av ärenden som handläggs av tingsrätt i första instans (dir. 2005:124). Utredningen, som antog namnet Ärendeutredningen, överlämnade i oktober 2007 betänkandet Domstolarnas handläggning av ärenden (SOU 2007:65).

Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissinstansernas synpunkter finns tillgänglig i Justitiedepartementet (Ju 2007/8611/DOM).

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Regeringens lagförslag har granskats av Lagrådet. Regeringen har, med några undantag (se propositionens avsnitt 5.2, 17.1, 17.4, 17.6 och 17.7) följt Lagrådets synpunkter.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Domstolarnas handläggning av ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och godkänner att regeringen får besluta att de avgifter som Bolagsverket tar ut för handläggningen av de ärenden som nu flyttas över från allmän domstol får disponeras för att täcka verksamhetens kostnader.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att handläggningen av vissa ärendetyper ska flyttas från tingsrätt till förvaltningsmyndighet, som ett led i arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter. Sammantaget motsvarar överflyttningen ca 26 000 inkomna ärenden per år. Den enskildes rätt till domstolsprövning garanteras genom möjligheten att överklaga förvaltningsmyndighetens beslut.

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden flyttas till Bolagsverket. Det gäller ärenden om att en tillgång i vissa fall ska tillfalla Allmänna arvsfonden, förordnande av ersättare för styrelseledamot i aktiebolag och förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier samt vissa ärenden om likvidation av finansiella företag.

Handläggningen av ärenden om dödande av förkommen handling flyttas till Kronofogdemyndigheten. En ansökan om dödande av förkommen handling som avser en handling som blivit inskriven i en inskrivningsbok eller inskrivningsregister ska dock göras hos den inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om inskrivning av en sådan handling.

Skatteverket ska överta hanteringen av äktenskapsregistret från Statistiska centralbyrån. Därmed möjliggörs också för Skatteverket att överta handläggningen av registreringsärenden enligt äktenskapsbalken, dvs. ärenden om bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar. Skatteverket ska också överta handläggningen av vissa ärenden om arvskungörelse m.m. enligt 16 kap. ärvdabalken.

Handläggningen av ärenden om fingerade personuppgifter flyttas från Stockholms tingsrätt till Rikspolisstyrelsen. Länsstyrelsen övertar handläggningen av ärenden om synemän enligt jordabalken.

I propositionen föreslås vidare att riksdagen ska godkänna att regeringen får besluta att de avgifter som Bolagsverket tar ut för handläggningen av de ärenden som nu flyttas över från allmän domstol får disponeras för att täcka verksamhetens kostnader.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet finner att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och föreslår att riksdagen antar lagförslagen. Likaså finner utskottet att riksdagen bör godkänna att regeringen får besluta att de avgifter som Bolagsverket tar ut för handläggningen av de ärenden som nu flyttas över från allmän domstol får disponeras för att täcka verksamhetens kostnader.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ärvdabalken.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om dödande av förkommen handling.

11.

Riksdagen godkänner att regeringen får besluta att de avgifter som Bolagsverket tar ut för handläggningen av ärenden om att en tillgång i vissa fall ska tillfalla Allmänna arvsfonden, ärenden om förordnande av ersättare för styrelseledamot i aktiebolag, ärenden om förordnande av god man vid inlösen av aktier, ärenden om likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag samt ärenden om dödande av förkommen handling får disponeras av Bolagsverket för att täcka verksamhetens kostnader (avsnitt 14).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-19 Trycklov till Gotab och webb: 2011-06-07 Trycklov: 2011-06-07 Justering: 2011-06-07 Bordläggning 1: 2011-06-13 Bordläggning 2: 2011-06-14 Behandling: 2011-06-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-16 Avgörande: 2011-06-16 Beslut: 2011-06-16 Planerat ikraftträdande: 2011-07-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (1 anföranden)