Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

Betänkande 2010/11:JuU15

2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

Justitieutskottets betänkande

2010/11:JuU15

Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte.

I propositionen föreslår regeringen de lagändringar som krävs för att genomföra det automatiserade utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter som föreskrivs i EU:s rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet, det s.k. Prümrådsbeslutet.

Genomförandet av rådsbeslutet avses ske i två steg. Det första steget har redan reglerats genom en ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete som har godkänts av riksdagen och trädde i kraft den 1 juli 2010 (prop. 2009/10:177, bet. 2009/10:JuU30, rskr. 2009/10:265 och SFS 2010:378). I den aktuella propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra det andra steget, dvs. automatiserat utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter. Medlemsstaterna ska enligt rådsbeslutet ge varandra tillgång till uppgifter i de nationella dna-, fingeravtrycks- och fordonsregistren. Uppgifterna ska utbytas via nationella kontaktställen som ska kunna göra automatiska sökningar i andra staters register. När det gäller dna-profiler och fingeravtryck ska det utländska kontaktstället, om den sökta dna-profilen eller det sökta fingeravtrycket finns i svenska register, enbart få tillgång till uppgiften med en sifferbeteckning (referensuppgift). Dna-profiler ska också få jämföras automatiskt efter en överenskommelse mellan berörda stater. Det innebär att en medlemsstat får jämföra samtliga oidentifierade dna-profiler, s.k. öppna spår, med dna-profiler i andra medlemsstaters nationella dna-register. I de fall det utländska kontaktstället kan konstatera att en dna-profil eller ett fingeravtryck förekommer i svenska register måste kontaktstället, på samma sätt som i dag, vända sig till Sverige med en formell förfrågan om ytterligare uppgifter. Motsvarande gäller när det svenska kontaktstället får träff i ett utländskt register. När det gäller utbyte av fordonsuppgifter får det utländska kontaktstället i vägtrafikregistret direkt tillgång till uppgifter om ägare som finns i registret. Detsamma gäller när det svenska kontaktstället söker i utländska fordonsregister.

I propositionen behandlas också frågan hur dataskyddsbestämmelserna i Prümrådsbeslutet förhåller sig till de bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller för myndigheter som deltar i uppgiftsutbyte enligt rådsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011, med undantag för vissa ändringar, vilka föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och justitieutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (MP och V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),

2. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

3. lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

4. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

5. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete med den ändringen att det i 1 a § andra stycket förs in ett kommatecken mellan orden "samarbete" och "om",

6. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

7. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:129.

Stockholm den 7 juni 2011

På justitieutskottets vägnar

Kerstin Haglö

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kerstin Haglö (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Ulrika Karlsson i Uppsala (M), Christer Adelsbo (S), Helena Bouveng (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Caroline Szyber (KD), Kent Ekeroth (SD), Mattias Jonsson (S), Agneta Börjesson (MP) och Marianne Berg (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I maj 2005 undertecknade Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Österrike en konvention för att utveckla informationsutbytet inom hela Europeiska unionen (EU), framför allt vad gäller dna-, fingeravtrycks- och fordonsuppgifter. Konventionen, som undertecknades i den tyska staden Prüm och har kommit att betecknas som Prümkonventionen, trädde i kraft i november 2006. Det fanns en strävan att omvandla konventionens bestämmelser till ett eller flera EU-instrument. I juni 2007 träffades en politisk överenskommelse om ett utkast till rådsbeslut (det s.k. Prümrådsbeslutet). Utkastet till rådsbeslut godkändes av riksdagen den 20 maj 2008 (prop. 2007/08:83, bet. 2007/08:JuU20, rskr. 2007/08:197). Rådet antog därefter utkastet till rådsbeslut den 23 juni 2008 (rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet). Samma dag antogs även rådets beslut 2008/616/RIF om ett genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (genomförandebeslutet).

En utredare har biträtt Justitiedepartementet med att ta fram promemorian Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet (Ds 2009:8). Promemorian har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2009/2441/L4).

Justitieutskottet har tidigare i betänkande 2009/10:JuU30 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet behandlat delar av de lagförslag som presenterades i promemorian (prop. 2009/10:177, bet. 2009/10:JuU30, rskr. 2009/10:265, SFS 2010:378). Övriga lagförslag i promemorian behandlas i detta betänkande. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Prümrådsbeslutet i dess lydelse på svenska finns i bilaga 3.

Utskottets överväganden

Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra det automatiserade utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter som föreskrivs i EU:s rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet, det s.k. Prümrådsbeslutet.

Medlemsstaterna ska enligt rådsbeslutet ge varandra tillgång till uppgifter i de nationella dna-, fingeravtrycks- och fordonsregistren. Uppgifterna ska utbytas via nationella kontaktställen som ska kunna göra automatiska sökningar i övriga medlemsstaters register.

Redan i dag utbyts den typ av uppgifter som i fortsättningen kommer att kunna inhämtas direkt genom sökningar i andra staters register. Den stora skillnaden blir att sökningar kan ske automatiserat och att den som behöver informationen omedelbart kan få besked om huruvida det finns någon uppgift av intresse eller inte.

När det gäller dna-profiler och fingeravtryck ska det utländska kontaktstället, om den sökta dna-profilen eller fingeravtrycket finns i svenska register, enbart få tillgång till dna-profilen eller fingeravtrycket med en sifferbeteckning (referensuppgifter). Det kommer således inte vara möjligt att omedelbart identifiera vem uppgifterna hänför sig till.

Dna-profiler ska också få jämföras automatiskt efter en överenskommelse mellan berörda stater. Det innebär att en medlemsstat får jämföra samtliga oidentifierade dna-profiler, s.k. öppna spår, med dna-profiler i andra medlemsstaters nationella dna-register.

I de fall det utländska kontaktstället kan konstatera att en dna-profil eller ett fingeravtryck förekommer i svenska register måste kontaktstället, på samma sätt som i dag när uppgifter utbyts, vända sig till Sverige med en formell förfrågan om ytterligare uppgifter. Motsvarande gäller när det svenska kontaktstället får träff i ett utländskt register.

När det gäller utbyte av fordonsuppgifter får det utländska kontaktstället alltid träff när det söker på ett svenskregistrerat fordon i det svenska vägtrafikregistret och ges direkt tillgång till de uppgifter om ägare som finns i registret. Det svenska kontaktstället ges motsvarande tillgång till uppgifter i utländska fordonsregister. Redan i dag har ca 4 800 användare (myndigheter, företag och organisationer) direktåtkomst till vägtrafikregistret. Det förekommer vidare ett omfattande, och till viss del automatiserat, informationsutbyte mellan de europeiska myndigheter som ansvarar för nationella register över fordonsuppgifter. Sverige deltar i detta informationsutbyte och utbyter vissa fordonsuppgifter.

I propositionen behandlas också frågan om hur dataskyddsbestämmelserna i Prümrådsbeslutet förhåller sig till de bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller för myndigheter som deltar i uppgiftsutbyte enligt rådsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011 respektive den 1 mars 2012.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett några motionsyrkanden eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet finner att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och bör antas.

Med detta föreslår utskottet att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Särskilt yttrande

Formerna för genomförandet av Prümrådsbeslutet (MP, V)

Agneta Börjesson (MP) och Marianne Berg (V) anför:

När justitieutskottet godkände Prümrådsbeslutet i betänkande 2007/08:JuU20 reserverade vi oss mot godkännandet. Vi står fast vid vår uppfattning i reservationen – att det är oacceptabelt att regeringen inte presenterade förslag till följdlagstiftning samtidigt med en begäran om att riksdagen skulle godkänna Prümrådsbeslutet. Utan lagförslag är det svårt för riksdagen att bedöma konsekvenserna av ett godkännande. Med detta sagt är vi beredda att acceptera utskottsmajoritetens ställningstagande att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i polisdatalagen (1998:622),

2.    lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

3.    lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

4.    lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

5.    lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

6.    lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

7.    lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Prümrådsbeslutet

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-19 Trycklov till Gotab och webb: 2011-06-07 Trycklov: 2011-06-07 Justering: 2011-06-07 Bordläggning 1: 2011-06-13 Bordläggning 2: 2011-06-14 Behandling: 2011-06-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-16 Avgörande: 2011-06-16 Beslut: 2011-06-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)