Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

Betänkande 2010/11:JuU14

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG samt motionsyrkanden som har väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlas motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010.

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG.

Syftet med direktivet är att harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter för leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-15 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-08 Trycklov: 2011-03-08 Justering: 2011-03-08 Bordläggning 1: 2011-03-11 Bordläggning 2: 2011-03-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-03-16 Avgörande: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-16 Behandling: 2011-03-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (66 anföranden)