En ny försäkringsrörelselag

Betänkande 2010/11:FiU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag.

I propositionen föreslår regeringen att det införs en ny försäkringsrörelselag och att nuvarande försäkringsrörelselag (1982:713) och lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävs.

I betänkandet behandlas också regeringens lagförslag 71 såvitt avser 10 § i proposition 2009/10:222 till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2011, respektive den 1 januari 2011.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker propositionen med en viss justering av lagtexten för att anpassa lagen till lagförslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-16 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-02 Trycklov: 2010-12-02 Justering: 2010-12-02 Bordläggning 1: 2010-12-07 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-08 Avgörande: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08 Behandling: 2010-12-08

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)