Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Betänkande 2010/11:FiU2

Sammanfattning

Finansutskottet behandlar utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i budgetpropositionen (prop. 2010/11:1). Finansutskottet tillstyrker regeringens och propositionens förslag till fördelning av utgifter på anslag inom utgiftsområde 2. Det innebär att utgifterna inom området hamnar på en nivå på ca 13 miljarder kronor 2011. Utöver regeringens förslag till anslag inkluderar nivån även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Utskottet godkänner också regeringens förslag att Sverige ska delta i kapitalhöjningarna i Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och Nordiska investeringsbanken (NIB). Både EBRD och NIB fyller viktiga funktioner i Sveriges ekonomiska närområde, anser utskottet.

Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-12-02 Justering: 2010-12-09 Trycklov: 2010-12-13 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-14 Bordläggning 1: 2010-12-17 Bordläggning 2: 2010-12-20 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-21 Avgörande: 2010-12-21 Beslut: 2010-12-21 Behandling: 2010-12-21

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)