Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Betänkande 2010/11:FiU1

Sammanfattning

Finansutskottet behandlar i detta betänkande – det s.k. rambetänkandet – regeringens finansplan, förslagen över statens inkomster och utgifter 2011, förslag till fördelning av utgifterna på utgiftsområden samt förslag till utgiftstak 2011–2014. När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramar för budgetens 27 utgiftsområden är dessa ramar styrande för riksdagens fortsatta behandling av anslagen.

Rambeslutet

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag på utgiftstak för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 063 miljarder kronor 2011, 1 083 miljarder kronor 2012, 1 093 miljarder kronor 2013 och 1 103 miljarder kronor 2014. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om fördelning av utgifter på utgiftsområden,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-18 Justering: 2010-11-25 Trycklov: 2010-11-30 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-01 Bordläggning 1: 2010-12-06 Bordläggning 2: 2010-12-07 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-08 Avgörande: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08 Behandling: 2010-12-08

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (83 anföranden)