Ny lag om leksakers säkerhet

Betänkande 2010/11:CU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:65 samt två motioner som väckts med anledning av propositionen och en motion från den allmänna motionstiden 2010.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om leksakers säkerhet som ska ersätta den nuvarande lagen från 1992. Syftet med lagförslaget är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet i svensk rätt. Direktivet är ett resultat av en revidering av rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet. Revideringen innebär en rad förändringar som syftar till att höja säkerhetsnivån på leksaker. De ekonomiska aktörernas ansvar för leksakers säkerhet konkretiseras och en rad konstruktionskrav
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-17 Justering: 2011-04-26 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-02 Trycklov: 2011-05-02 Bordläggning 1: 2011-05-06 Bordläggning 2: 2011-05-10 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-11 Avgörande: 2011-05-11 Beslut: 2011-05-11 Behandling: 2011-05-11 Planerat ikraftträdande: 2011-07-20

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (21 anföranden)