Aktieägares rättigheter

Betänkande 2010/11:CU7

2010/11:CU7 Aktieägares rättigheter

Civilutskottets betänkande

2010/11:CU7

Aktieägares rättigheter

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2009/10:247, vari föreslås de ändringar i främst aktiebolagslagen (2005:551) som bedöms nödvändiga för att genomföra EU-direktivet om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Direktivet syftar huvudsakligen till att underlätta för aktieägarna att utöva sitt ägarinflytande. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Aktieägares rättigheter

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:247.

Stockholm den 25 november 2010

På civilutskottets vägnar

Maryam Yazdanfar

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maryam Yazdanfar (S), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Hillevi Larsson (S), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Per Lodenius (C), Margareta Cederfelt (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Katarina Köhler (S) och Anna SteeleKarlström (FP).

Utskottets överväganden

Aktieägares rättigheter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Inom EU antogs den 11 juli 2007 ett direktiv med civilrättsliga bestämmelser om aktieägares rättigheter i börsnoterade företag (2007/36/EG). Syftet med direktivet är i första hand att underlätta för aktieägare som bor i en annan medlemsstat inom EU, än den medlemsstat där bolaget är hemmahörande, att utöva sitt ägarinflytande i bolaget. Direktivet är ett led i EU:s arbete på området för företagsstyrning. Syftet med det arbetet är att främja företagens effektivitet och konkurrenskraft samt att stärka ägarnas rättigheter och skyddet av tredje man. Det nu aktuella direktivet anger vilka rättigheter som ska tillerkännas aktieägarna i anslutning till bolagsstämman i publika aktiebolag hemmahörande inom EU. I direktivet föreskrivs bl.a. följande. Bolaget ska kalla till bolagsstämma senast den 21:a dagen före stämman och samtidigt ge aktieägarna tillgång till viss information på bolagets webbplats. En aktieägare har rätt att föra upp ärenden på dagordningen, lägga fram förslag till beslut och ställa frågor. Avgörande för en aktieägares rätt att delta i en stämma är aktieägarens aktieinnehav vid en bestämd tidpunkt, den s.k. avstämningsdagen. En aktieägare får utse i princip vem som helst till ombud vid stämman. Bolaget får erbjuda aktieägarna en möjlighet att poströsta. Senast 15 dagar efter stämman ska bolaget offentliggöra röstningsresultatet för varje beslut.

I denna proposition lämnar regeringen – efter att ha hört Lagrådet – förslag till de ändringar i främst aktiebolagslagen (2005:551) som bedöms vara nödvändiga för att genomföra direktivet. De delar av direktivet som inte behandlas i propositionen bedöms redan överensstämma med svensk rätt. Det gäller bl.a. likabehandling av aktieägare och aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma. Med anledning av direktivet föreslås att ett aktiebolag ska kunna ange i bolagsordningen att aktieägarna inför bolagsstämman får utöva sin rösträtt per post. Vidare föreslås ändrade bestämmelser bl.a. om vad en kallelse till stämma ska innehålla, om tillhandahållandet av handlingar som ska läggas fram på stämman och om redovisning av röstningsresultatet vid omröstningar. I syfte att förenkla för bolagen och aktieägarna lämnas därutöver förslag om bl.a. att kravet på att ett publikt aktiebolag ska annonsera den fullständiga kallelsen till bolagsstämma i en rikstäckande dagstidning inskränks betydligt. Det föreslås också att användningen av fullmakt för ombud vid stämman underlättas. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2011.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Lagförslagen i propositionen grundar sig på en departementspromemoria som utarbetats inom Justitiedepartementet, Direktivet om aktieägares rättigheter (Ds 2008:46). Promemorian har remissbehandlats.

Utskottets ställningstagande

Lagförslagen har inte mött några invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta de lagförslag som lagts fram.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:247 Aktieägares rättigheter:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2.    lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-09 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-25 Trycklov: 2010-11-25 Justering: 2010-11-25 Bordläggning 1: 2010-11-29 Bordläggning 2: 2010-11-30 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-01 Avgörande: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01 Behandling: 2010-12-01 Planerat ikraftträdande: 2011-01-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)