Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Betänkande 2010/11:CU4

2010/11:CU4 Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Civilutskottets betänkande

2010/11:CU4

Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2009/10:241, vari regeringen föreslår lagstiftningsåtgärder för ett förstärkt integritetsskydd på försäkringsområdet. Ändringar föreslås i försäkringsavtalslagen (2005:104), och de syftar till att säkerställa att försäkringsbolagen inte slentrianmässigt begär samtycke till att inhämta hälsouppgifter samt att lämnade samtycken är frivilliga och bygger på tillräcklig information. Åtgärderna får särskild betydelse för barnförsäkringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Utskottet föreslår enhälligt att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104). Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:241.

Stockholm den 9 december 2010

På civilutskottets vägnar

Maryam Yazdanfar

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Maryam Yazdanfar (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Per Lodenius (C), Yilmaz Kerimo (S), Margareta Cederfelt (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD) och Amineh Kakabaveh (V).

Utskottets överväganden

Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

För en fungerande privat försäkringsmarknad krävs att försäkringsbolagen i vissa fall får tillgång till känsliga uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd. Ett sådant behov finns såväl vid nyteckning av personförsäkringar som vid efterföljande skaderegleringar. Eftersom hälsouppgifter normalt är sekretessbelagda, måste den enskilde lämna sitt samtycke till att uppgifterna inhämtas för att försäkringsbolaget ska få tillgång till uppgifterna. Med stöd av samtycket, som i dag ofta benämns fullmakt, kan bolaget begära in t.ex. patientjournaler från hälso- och sjukvården.

Försäkringsbolagens tillgång till och hantering av främst journaluppgifter har under en längre tid ifrågasatts, framför allt av integritetsskäl. Mot denna bakgrund har en analys av försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler redovisats i departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13). Inom Justitiedepartementet har även ett utkast till lagrådsremiss tagits fram. Promemorian och utkastet till lagrådsremiss har remissbehandlats.

I denna proposition lämnar regeringen – efter att ha hört Lagrådet – förslag till ändringar i försäkringsavtalslagen (2005:104) som i huvudsak grundar sig på utkastet till lagrådsremiss. Regeringen föreslår att ett försäkringsbolag vid en ansökan om individuell personförsäkring endast får begära samtycke om det är nödvändigt för prövningen av ansökan. Det kommer därmed inte att vara tillåtet för försäkringsbolaget att begära samtycke redan i samband med en försäkringsansökan utan först när försäkringsbolaget gått igenom ansökan och bedömt att det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter. Försäkringsbolagets påstående att hälsouppgifterna är nödvändiga ska – vid avslag på en försäkringsansökan – kunna prövas i domstol. Vid skadereglering och vid anslutning till kollektiva försäkringar ska samtycke få begäras först när det har uppkommit ett behov i det enskilda fallet. Vidare föreslår regeringen att det införs krav på hur samtycket ska utformas. Samtycket ska lämnas på en handling som särskilt upprättats av försäkringsbolaget. Samtycket ska vara utformat så att det är begränsat till att gälla under prövningen av en ansökan eller under regleringen av en viss skada. Det föreslås även regler om informationsplikt för försäkringsbolaget i samband med att ett samtycke begärs.

De föreslagna åtgärderna får särskild betydelse för hälsouppgifter som gäller barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets ställningstagande

Lagförslaget har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta det framlagda lagförslaget.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:241 Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-25 Justering: 2010-12-09 Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-10 Trycklov: 2010-12-10 Bordläggning 1: 2010-12-16 Bordläggning 2: 2010-12-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-20 Avgörande: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-20 Behandling: 2010-12-20 Planerat ikraftträdande: 2011-07-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (1 anföranden)